MAGYAR NYELVÉSZET

posztgraduális (PhD) program

PROGRAMVEZETŐ: Dr. Forgács Tamás CSc

 
 A PROGRAM CÉLJA

A program célja olyan szakemberek képzése, akik alapos és korszerű ismeretekkel valamint jó kutatási képességekkel rendelkeznek a magyar nyelvészet terén. A programban nagy szerepet kapnak egyes elméleti nyelvészeti stúdiumok is (fonológia, szintaxis, pragmatika stb.), akárcsak a magyar nyelv történetével és rokonságával, illetve areális kapcsolataival összefüggő ismeretek. Mindezek mellett választhatók benne olyan nyelvészeti diszciplínák is, mint a pszicho-, illetve szociolingvisztika vagy a lexikográfia. Mindezek biztosítják, hogy a programban képzett szakemberek elméleti tudásukat többféle alkalmazott nyelvészeti területen is hasznosítani tudják.


JELENLEGI OKTATÓINK ÉS TÉMAVEZETŐINK

Békésiné Fejes Katalin

Büky László

Forgács Tamás

Hoffmann Ildikó

Németh Miklós

Schirm Anita

Zsigri Gyula


A FŐBB KURZUSOK RÖVID LEÍRÁSA


I. és II. szemeszter:
1. Fonológia (Zsigri Gyula  - Szeged)
2. Morfológia (Zsigri Gyula, Marótiné Korchmáros Valéria - Szeged)
3. Szintaxis (Bánréti Zoltán - Budapest / Kenesei István - Szeged)
4. Szemantika (Kiefer Ferenc - Budapest / Maleczki Márta - Szeged)
5. Pragmatika (Németh T. Enikő - Szeged)
6. Történeti nyelvészet (Bakró-Nagy Marianne - Szeged / Forgács Tamás - Szeged)


III. és IV. szemeszter:
7. Magyar nyelvtörténet (Németh Miklós - Szeged / Forgács Tamás - Szeged)
8. Nyelvtipológia (Bakró-Nagy Marianne  - Szeged) vagy Altajisztika () vagy Finnugrisztika (Bakró-Nagy Marianne - Szeged) vagy Dialektológia (Németh Miklós)
9. Szövegtan (Békési Imréné - Szeged / Schirm Anita - Szeged) vagy Stilisztika (Büky László - Szeged / Schirm Anita - Szeged)
10. Szociolingvisztika (Kontra Miklós - Szeged / Németh Miklós - Szeged) vagy  Valenciaelmélet (Forgács Tamás - Szeged) vagy Leíró és történeti frazeológia (Forgács Tamás - Szeged)


Szabadon választható kurzusok:

Pszicholingvisztika (Hoffmann Ildikó)

A nyelvművelés elméleti kérdései (Sinkovics Balázs)


Fontos tudnivalók:

A képzés első négy félévében előadás és szemináriumi (esetleg blokkosított formában) tantermi vagy tutoriális oktatás keretében folyik (erről a mindenkori tanár dönt). Az I-II. félévben heti 6 óra kötelező, a III -IV. félévben heti 4 óra. Az első két félévben a hallgatók kötelezően előírt kurzusokat látogatnak, a második két félévben a foglalkozások zömében a hallgatók a felkínált lehetőségek közül választhatnak. A hallgató a NyDI előírásának megfelelően legkésőbb az V. vagy VI. félévben a kiválasztja a doktori disszertációjának témáját, témavezetőt választ, a disszertációhoz anyagot és irodalmat gyűjt, s a lehetőségekhez mérten egy félévet külföldi részképzésen vesz részt.KREDITES TANTERV


A hat féléves képzés során összesen 180 kreditet kell gyűjteni a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez. A második és a további félévekre csak az a hallgató iratkozhat be, aki a megelőző félévekben összesen rendre legalább 20, 45, 75, 110, 150 kreditet gyűjtött. (SZTE Doktori képzés és doktori fokozatszerzés szabályzata, 4. melléklet, 2. és 3. pont)


1. Kötelező teljesítések modulja (130 kredit):
a)Kutatómunka, amelybe az irodalmazás, a könyvtári, levéltári kutatás, cikkek feldolgozása is beletartozhat (félévenként rendre): 10, 10, 15, 15, 25, 25 kredit, összesen: 100 kredit (ezek a teljesítések a szemeszterek végén a programtanácsnak való beszámolóval dokumentálandók)


b)Kötelezően előírt kurzusok: 6 db heti 2 órás elméleti kurzus (kurzusonként 5-5 kredit, összesen: 30 kredit). Ezek a – lehetőleg az 1. és 2. szemeszterben elvégzendő – kurzusok a következők:
1. Fonológia;
2. Morfológia;
3. Szintaxis;
4. Szemantika;
5. Pragmatika;
6. Történeti nyelvészet


2. Kötelezően választható teljesítések modulja (20 kredit): A következő, heti 2 órás elméleti kurzuscsoportok mindegyikéből egyet kell választani (kurzusonként 5-5 kredit, összesen: 20 kredit). Ezek a – lehetőleg a 3. és 4. szemeszterben elvégzendő – kurzusok a következők:

7. Magyar nyelvtörténet vagy Dialektológia

8. Nyelvtipológia vagy Altajisztika vagy Finnugrisztika

9. Szövegtan vagy Stilisztika

  1. 10.Szociolingvisztika vagy Valenciaelmélet vagy Leíró és történeti frazeológia


3. Szabadon választható teljesítések modulja (30 kredit):

a) Szabadon választható kurzusok a nyelvészeti doktori iskola más óráiból (heti 2 órás kurzusért 3 kredit írható jóvá)

b) Óratartás: Heti 1 óra gyakorlat, szeminárium tartásáért (14 héten át) 1 kredit jár, a programban félévenként max. 4 kreditet írunk jóvá (felsőoktatási intézményben szakmai óra – DIT).

c) Kutatási beszámolók: 3-3 kredit

d) Konferencia-előadások: első vagy második szerzős, aktív poszterért vagy előadásért, amely a konferencia kiadványában megjelenik, Szab., 4. melléklet, 10. pont (a konferencia programfüzetében szereplő és bemutatatott/megtartott poszter/előadás – DIT)

magyar nyelvű poszter 1

idegen nyelvű poszter  2

magyar nyelvű előadás 3

idegen nyelvű előadás  5


A disszertációval kapcsolatos specifikus követelmények:
A hallgatónak értekezését a végleges benyújtás előtt "házi vitán" előzetesen meg kell védenie.PUBLIKÁLÁSI LEHETŐSÉGEK

A nyelvészeti doktori iskolák által összeállított publikálási lehetőségként ajánlott folyóiratok listája itt megtekinthető.KUTATÁSI TÉMÁK


1. téma: A magyar grammatika egyes jelenségeinek vizsgálata
1.a. altéma: Vonzatosság, igenemek a magyar nyelvben
1.b. altéma: Alaktani, ill. mondattani problémák a magyar nyelvben

2. téma: Szövegtan és stilisztika
2.a. altéma: Az aktuális tagolás szerepe a szövegalkotásban
2.b. altéma: A XX. század költői nyelvének képalkotási módozatai

3. téma: Nyelvtörténeti kérdések
3.a. altéma: Történeti valenciakutatás
3.b. altéma: A nyelvi változás kérdésköre az egyes nyelvi szinteken

4. téma: Leíró és történeti frazeológia
4.a. altéma: Az állandósult szókapcsolatok státusza a mentális lexikonban
4.b. altéma: Az állandósult szókapcsolatok kialakulásának szemantikai és morfológiai kérdései történeti vizsgálatok tükrében

 

A rendelkezésre álló infrastruktúra:

A PhD-hallgatók az Magyar Nyelvészeti, a Finnugor és az Általános Nyelvészeti Tanszékek könyvtárait, valamint a Magyar Nyelvészeti Tanszék egyes számítógépeit, nyomtatóit, fénymásolóit használhatják, kutatómunkájukhoz számos elektronikus szövegbázis (kereső CD-ken) áll rendelkezésre.


HALLGATÓI NÉVSORII. év:

Tóth Eszter


FELVÉTELI VIZSGA

Iskolaspecifikus felvételi követelmények:

a) Minden pályázónak a felvételi beszélgetés előtt legalább két héttel be kell nyújtania szakdolgozatát vagy egy másik hosszabb nyelvészeti tanulmányát.

b) A felvételi beszélgetésen ezen túl kutatási elképzeléséről, nyelvészeti érdeklődési területéről kell számot adnia.

c) Modern idegen nyelvek ismerete, nyelvtörténeti érdeklődés esetén latin nyelvismeret előny. Minden pályázónak szüksége van továbbá az angol nyelv olvasás és értés szintű ismeretére.

Továbbá:
1. Minden pályázó részére kötelező a következő művek egyikének ismerete:
Keszler Borbála (szerk): Magyar Grammatika. Bp., 2000 vagy É. Kiss Katalin - Kiefer Ferenc - Siptár Péter: Új magyar nyelvtan. Bp. 1998.
2. Az alább megadott művek közül kettőnek az ismerete szükséges, azon belül is elsősorban a pályázó kutatási témájával kapcsolatos részek ill. fejezetek:
Bynon, Theodora: Történeti nyelvészeti nyelvészet. Bp. 1997
Wardhaugh, Ronald: Szociolingvisztika. Bp. 1995.
Hadrovics László: Magyar frazeológia. Bp. 1995.
Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan. Bp. 1999.


A Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar Nyelvészeti alprogramjában végzettek közül többen is a magyar felsőoktatásban tanítanak:


Németh Miklós a Nyelvjárás, beszélt nyelv, spontán sztenderdizásciós törekvések a XV. századi szegedi írnoki nyelvváltozatban című értekezését 2002-ben védte meg. Jelenleg az SzTE Magyar Nyelvészeti Tanszékének docense.

Nemesi Attila László Az alakzatok kérdése a pragmatikában című értekezését 2007-ben védte meg. Jelenleg az PPKE Kommunikáció- és Médiatudományi Intézetének docense.

Schirm Anita A diskurzusjelölők funkciói: a hát, az -e és a vajon elemek története és jelenkori szinkrón státusa alapján című értekezését 2011-ben védte meg. Jelenleg az SzTE Magyar Nyelvészeti Tanszékének adjunktusa.

Sinkovics Balázs a Nyelvi változók, nyelvi változások és normatív szabályozás című értekezését 2011-ben védte meg. Jelenleg az SzTE Magyar Nyelvészeti Tanszékének adjunktusa.