MAGYAR NYELVÉSZET

posztgraduális (PhD) program

PROGRAMVEZETŐ: Prof. Dr. Forgács Tamás DSc.

 
 A PROGRAM CÉLJA

A program célja olyan szakemberek képzése, akik alapos és korszerű ismeretekkel valamint jó kutatási képességekkel rendelkeznek a magyar nyelvészet terén. A programban nagy szerepet kapnak egyes elméleti nyelvészeti stúdiumok is (fonológia, szintaxis, pragmatika stb.), akárcsak a magyar nyelv történetével és rokonságával, illetve areális kapcsolataival összefüggő ismeretek. Mindezek mellett választhatók benne olyan nyelvészeti diszciplínák is, mint a pszicho-, illetve szociolingvisztika vagy a lexikográfia. Mindezek biztosítják, hogy a programban képzett szakemberek elméleti tudásukat többféle alkalmazott nyelvészeti területen is hasznosítani tudják.


JELENLEGI OKTATÓINK ÉS TÉMAVEZETŐINK


Békésiné Fejes Katalin

Büky László

Forgács Tamás

Hoffmann Ildikó

Németh Miklós

Sándor Klára

Schirm Anita

Zsigri Gyula


2016. SZEPTEMBER 1-JÉTŐL ÉRVÉNYBE LÉPŐ KREDITES TANTERV8 félév - 240 kredit

1. Kötelező modul (200 kredit)

a) Kutatómunka (170 kredit, félévenként rendre: 10, 10, 25, 25, 25, 25, 25, 25)

A témavezető által meghatározott tartalmú, a disszertációhoz szükséges kutatás

Az 1. és 2. félévben a 10-10 kredit megszerzéséhez írásos kutatási beszámolót kell készíteni

A 3–6. félévben a kutatómunka 1-1 szakmai lektorálásra kiadható tanulmány írását is magában foglalja

A 7. és 8. félévben a kutatómunka teljesítéséhez a disszertáció előrehaladását kell elkészült fejezetekkel igazolni, valamint ezek alapján 1-1 nyilvános szóbeli kutatási beszámolót kell tartani.


b) Elméleti kurzusok: 6 (heti 2-2 óra, 5-5 kredit, összesen 30 kredit)

Az 1. és 2. félévben 3-3 kurzus teljesítendő az alábbiak közül (a hallgató témájához illeszkedve):


Fonológia (Zsigri Gy.)

Morfológia (Zsigri Gy.)

Szemantika (Maleczki M.)

Szintaxis (Kenesei I.)

Történeti nyelvészet (Forgács T.)

Összehasonlító nyelvészet (Bakró M.)

Szociolingvisztika (Németh M./Sinkovics B.)

Dialektológia (Németh M./Sinkovics B.)

Diskurzus- és szövegelemzés (Schirm A.)

Neurolingvisztika (Hoffmann I.)


2. Szabadon választható teljesítések modulja (40 kredit, szakaszonként 20-20)

a) Szabadon választható kurzusok (a Nyelvtudományi Doktori Iskola bármely programjából): 4-4 kredit (félévenként max. 1, a programvezető és a disszertáció témavezetőjének jóváhagyásával)

b) Kutatói szeminárium (a disszertációvezetővel) (félévenként: 4 kredit)

c) Konferencia-előadás (első vagy második szerzős aktív poszterért vagy előadásért (a konferencia programfüzetében szereplő és bemutatott/megtartott poszter/előadás)

magyar nyelvű poszter1

idegen nyelvű poszter2

magyar nyelvű előadás4

idegen nyelvű előadás5


d) Publikált/elfogadott tanulmány

magyar nyelvű tanulmány4

idegen nyelvű tanulmány5


e) Óratartás (heti 1 óra gyakorlat, szeminárium tartása 14 héten át: 2 kredit, SZTE Doktori Képzési és Doktori Fokozatszerzési Szabályzata, 4. melléklet: egy félévben legfeljebb: 8 kredit, össz. legfeljebb: 48 kredit)


A KOMPLEX VIZSGA TÁRGYAI/TÉMAKÖREI

A magyar nyelv leíró vagy történeti fonológiája

A magyar nyelv leíró vagy történeti morfológiája

A magyar nyelv leíró vagy történeti szintaxisa

A magyar nyelv leíró vagy történeti lexikológiája

Leíró vagy történeti lexikográfia

A magyar nyelv szociolingvisztikai kutatása

Magyar dialektológia

Pragmatika


PUBLIKÁLÁSI LEHETŐSÉGEK

A nyelvészeti doktori iskolák által összeállított publikálási lehetőségként ajánlott folyóiratok listája itt megtekinthető.KUTATÁSI TÉMÁK


Forgács Tamás:

Vonzatosság, igenemek a magyar nyelvben
Alaktani, ill. mondattani problémák a magyar nyelvben
Történeti valenciakutatás
A nyelvi változás kérdésköre az egyes nyelvi szinteken
Leíró és történeti frazeológia

Németh Miklós:
Helyi nyelvjárás és sztenderdizálódás a középmagyar korban
Történeti korpuszok társasnyelvészeti vizsgálata


Schirm Anita:

Diskurzuselemzés

 

A rendelkezésre álló infrastruktúra:

A PhD-hallgatók a Magyar Nyelvészeti, a Finnugor és az Általános Nyelvészeti Tanszékek könyvtárait, valamint a Magyar Nyelvészeti Tanszék egyes számítógépeit, nyomtatóit, fénymásolóit használhatják, kutatómunkájukhoz számos elektronikus szövegbázis (kereső CD-ken) áll rendelkezésre.


HALLGATÓI NÉVSORAbszolutóriumot szerzett hallgatók:

Bagi Anita

Wirt Patrícia


FELVÉTELI VIZSGA

Iskolaspecifikus felvételi követelmények:

a) Minden pályázónak a felvételi beszélgetés előtt legalább két héttel be kell nyújtania szakdolgozatát vagy egy másik hosszabb nyelvészeti tanulmányát.

b) A felvételi beszélgetésen ezen túl kutatási elképzeléséről, nyelvészeti érdeklődési területéről kell számot adnia.

c) Modern idegen nyelvek ismerete, nyelvtörténeti érdeklődés esetén latin nyelvismeret előny. Minden pályázónak szüksége van továbbá az angol nyelv olvasás és értés szintű ismeretére.

Továbbá:
1. Minden pályázó részére kötelező a következő művek egyikének ismerete:
Keszler Borbála (szerk.): Magyar grammatika. Bp., 2000 vagy É. Kiss Katalin - Kiefer Ferenc (főszerk.): Magyar nyelv. Bp. 2006.
2. Az alább megadott művek közül kettőnek az ismerete szükséges, azon belül is elsősorban a pályázó kutatási témájával kapcsolatos részek ill. fejezetek:
Bynon, Theodora: Történeti nyelvészet. Bp. 1997.
Wardhaugh, Ronald: Szociolingvisztika. Bp. 1995.
Forgács Tamás: Bevezetés a frazeológiába. Bp. 2007.
Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan. Bp. 1999.


A Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar Nyelvészeti alprogramjában végzettek közül többen is a magyar felsőoktatásban tanítanak:


Németh Miklós a Nyelvjárás, beszélt nyelv, spontán sztenderdizásciós törekvések a XV. századi szegedi írnoki nyelvváltozatban című értekezését 2002-ben védte meg. Jelenleg az SzTE Magyar Nyelvészeti Tanszékének docense.

Nemesi Attila László Az alakzatok kérdése a pragmatikában című értekezését 2007-ben védte meg. Jelenleg az PPKE Kommunikáció- és Médiatudományi Intézetének docense.

Schirm Anita A diskurzusjelölők funkciói: a hát, az -e és a vajon elemek története és jelenkori szinkrón státusa alapján című értekezését 2011-ben védte meg. Jelenleg az SzTE Magyar Nyelvészeti Tanszékének adjunktusa.

Sinkovics Balázs a Nyelvi változók, nyelvi változások és normatív szabályozás című értekezését 2011-ben védte meg. Jelenleg az SzTE Magyar Nyelvészeti Tanszékének adjunktusa.


Szücs Márta Zita A célzás, a metafora és az irónia megértésének kognitív, nyelvi és metapragmatikai összefüggései óvodáskorban című értekezését 2016-ban védte meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Jelenleg az SzTE Magyar Nyelvészeti Tanszékének óraadója.