1. Forgács Tamás: Bevezetés a frazeológiába. A szólás- és közmondáskutatás alapjai. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2007.


 1. 0. Előszó 11
  1. A frazeológia tárgya 15
  2. A frazeológiai egységek meghatározásának és osztályozásának nehézségei 18
  2.1. Polilexikalitás 21
  2.2. Lexikális rögzültség 24
  2.3. Pszicholingvisztikai rögzültség 26
  2.4. Strukturális rögzültség 29
  2.5. Pragmatikai rögzültség 43
  2.6. Idiomatikus jelleg 45
  3. A frazeológiai kapcsolatok osztályozása 50
  3.1. A frazeológiai egységek alapvető osztályai a kommunikációs funkciók alapján 51
  3.2. A frazeológiai egységek osztályozása szintaktikai viselkedésük alapján 56
  3.3. A frazeológiai kapcsolatok osztályozása szófaji értékük alapján 67
  3.4. A frazeológiai egységek osztályozása szemantikai viselkedésük alapján 69
  3.5. Szerkezeti-szemantikai keverékosztályozás (speciális frazématípusok) 73
  4. Közmondások 99
  4.1.  A közmondások viszonya más mondástípusokhoz 101
  4.2. Különleges közmondástípusok 105
  4.3. A közmondások jelentésviszonyai és szerkezete 111
  4.4. A közmondások jelentése 113
  4.5. A közmondások szerkezete és variabilitása 117
  4.6. A parömiológiai minimumról 123
  5. A frazeológia egységek jelentésviszonyai 134
  5.1. Frazeológia és szóalkotás viszonya 134
  5.2. A frazeológiai egységek poliszémiája 136
  5.3. A frazeológiai egységek paradigmatikus kapcsolatai 139
  6. A frazeológiai egységek a szövegben 150
  6.1. A frazeológiai egységek szövegbe építésének okáról és technikáiról 150
  6.2. Elferdített frazeologizmusok 163
  7. Frazeológiai egységek és valencia 178
  7.1. Frazeológiai egységek mint valenciahordozók 178
  7.2. Egy, két és három vegyértékű frazeológiai egységek 182
  7.3. A frazeologizálódási folyamat hatása a valenciára 185
  8. A lexikalizálódási folyamat faktorai a frazeológiai egységekben 196
  8.1. A jelentésoldal változásai: a valenciaviszonyok megváltozása (konkrét à absztrakt jelentésfejlődés) 196

 2. 8.2. Az alaki oldal változásai: a kifejezések egyes elemeinek állandósulása, ill. a
  8.3. Alogizmusok 215
  8.4. Unikális komponensek frazeológiai egységekben 217

 3. 9. A frazeológiai egységek életkora és hagyományozódása 228
  9.1. Régi és új közmondásgyűjtemények 237
  9.2. Eredetmagyarázó munkák 243
  10. Frazeológiai egységek kontrasztív vizsgálata 247
  10.1. Frazeológiai ekvivalencia 249
  10.2. Lexikális megfelelés 262
  10.3. A megfelelés teljes hiánya (nulla ekvivalencia, parafrázis 263
  10.4. Látszólagos megfelelés (pszeudoekvivalencia, faux amis) 265
  Irodalomjegyzék 269
  Tárgymutató 286