Dr. habil. Forgács Tamás

 

Önálló könyvek:


Idegen nyelvű, külföldi kiadású kötetek:


 1. 1.Ungarische Grammatik. Wien 2001., Edition Praesens. 456 pp.


 1. 2.Ungarische Grammatik. 2., verbesserte Auflage. Wien 2004., Edition Praesens. 454 pp.


Magyar nyelvű, hazai kiadású kötetek:


 1. 3.A valenciaelmélet nyelvtörténeti alkalmazásának elméleti és módszertani kérdései (a Müncheni Kódex Máté-evangéliumából készített igeszótárral szemléltetve). Szeged 1996., Studia Uralo-Altaica. Supplementum 5. 350 pp.


 1. 4.Magyar szólások és közmondások szótára. Mai nyelvünk állandósult szókapcsolatai példákkal szemléltetve. Budapest 2003., Tinta Kiadó. XXII + 821 pp.


 1. 5.„Állati“ szólások és közmondások. A felfuvalkodott békától a szomszéd tehenéig. Budapest 2005., Akadémiai Kiadó. 417.pp.


 1. 6.Bevezetés a frazeológiába. A szólás- és közmondáskutatás alapjai. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 69. Budapest 2007., Tinta Könyvkiadó. 289 pp.


Könyvfejezetek:


Idegen nyelvű, külföldi kiadású kötetekben:


 1. 7.Die Sprachgeschichte als Hilfsmittel im Fremdsprachenunterricht. In: Veenker, Wolgang (szerk.): Vorträge und Referate der Finnougrischen Arbeitstagung 9–11. Mai 1989 in Hamburg. Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica. Bd. 30. 97- 102.


 1. 8.Die Sprachkultur des Ungarischen. Ein Überblick. In: Greule, Albrecht – Lebsanft, Franz (szerk.): Europäische Sprachkultur und Sprachpflege. Tübinger Beiträge zurLinguistik 434. Tübingen 1998., Gunter Narr Verlag. 101–132.


 1. 9.Zur Entwicklung der ungarischen Sprachkultur und Sprachpflege. In: Scharnhorst, Jürgen (szerk.): Sprachkultur und Sprachgeschichte: Herausbildung und Förderung von Sprachbewusstsein und wissenschaftlicher Sprachpflege in Europa. (Sprache. Bd. 30) Frankfurt am Main/Berlin/Bern/New York/Paris/Wien 1999., Peter Lang Verlag. 135–148.


 1. 10.Ungarisch. (Fejezet a Janich, Nina és Greule, Albrecht (szerk.): Sprachkulturen in Europa. Ein internationales Handbuch című kézikönyv számára.) Tübingen 2002., Gunter Narr Verlag, 322–328.


 1. 11.Sprachkultur und Lexikographie im heutigen Ungarn. In: Scharnhorst, Jürgen (szerk.): Sprachkultur und Lexikographie: Von der Forschung zur Nutzung von Wörterbüchern. Frankfurt am Main/Berlin/Bern/New York/Paris/Wien 2004., Peter Lang Verlag. 151-171.


 1. 12.Grammatikalisierung und Lexikalisierung in phraseologischen Einheiten. In: Palm- Meister, Christine (szerk.): EUROPHRAS 2000. – Internationale Tagung zu Phraseologie vom 15 – 18. Juni 2000 in Aske/Schweden. Tübingen 2004. Stauffenburg Verlag. 137–149.


 1. 13.Ein neues phraseologisches Wörterbuch des Ungarischen. In: Földes Csaba – Wirrer, Jan (szerk.): Phraseologismen als Gegenstand sprach- und kulturwissenschaftlicher Forschung. Akten der Europäischen Gesellschaft für Phraseologie (EUROPHRAS) und des Westphälischen Arbeitskreises »Phraseologie/Parömiologie« (Loccum 2002). Baltmannsweiler 2004., Schneider Verlag Hohengehren. 339–350.


 1. 14.Unikale Komponente in ungarischen Phraseologismen. In: Földes Csaba (szerk): Res humanae proverbiorum et sententiarum. Ad honorem Wolfgangi Mieder. Tübingen 2004. Gunter Narr Verlag. 115–127.


 1. 15.Redensarten und Sprichwörter mit den Komponenten Biene bzw. Wespe. In: Hasselblatt, Cornelius – Koponen, Eino – Widmer, Anna (szerk.): Lihkkun lehkos! Beiträge zur Finnougristik aus Anlaß des sechzigsten Geburtstages von Hans- Hermann Bartens. Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica. Bd. 65. Wiesbaden 2005. Harrasowitz Verlag. 87–94.


 1. 16.Historische Fallstudie: Altungarisch. In: Ágel – Eichinger – Eroms – Hellwig – Heringer – Lobin (szerk.): Dependenz und Valenz – Ein internationales Handbuch der zeitgenössischen Forschung. Handbücher der Sprach und Kommunikations-wissenschaft (HSK). 2. Halbband. Berlin/New York 2006., Walter de Gruyter. 1516–1522.


 1. 17.Morphosyntaktische Aspekte des Phraseologisierungsprozesses. In: Jesenšek, Vida – Fabčič, Melanija (szerk.): Phraseologie kontrastiv und didaktisch. Neue Ansätze in der Fremdsprachenvermittlung. Maribor 2007. Zora 47. 221–246.


 1. 18.Probleme der Klassifizierung phraseologischer Einheiten. In: Földes, Csaba (szerk.): Phraseologie disziplinär und interdisziplinär. Vorträge von EUROPHRAS 2006. Internationale Tagung zur Phraseologie vom 15 – 18. Juni 2006 in Veszprém/Ungarn. Tübingen 2009. Gunter Narr Verlag. 131–143.


 1. 19.Phraseologische Einheiten im Spiegel der lexikalischen Bedeutung. In: Korhonen, Jarmo – Mieder, Wolfgang – Piirainen, Elisabeth – Pinel, Rosa (szerk.): Phraseologie global – areal – regional. Akten der Konferenz EUROPHRAS 2008 vom 13.– 16.8.2008 in Helsinki. Tübingen 2010. Gunter Narr Verlag. 389–397.Idegen nyelvű, hazai kiadású kötetekben:


 1. 20.Satzmuster und Genus verbi im Ungarischen. In: Jakab László – Keresztes László – Kiss Antal – Maticsák Sándor (szerk): Congressus Septimus Internationalis Fenno- Ugristarum 3/A. Sessiones sectionum dissertationes. Debrecen 1990. 311–317.


 1. 21.Lexikalisierung und Grammatikalisierung aus der Sicht der Valenztheorie. In: Pusztay János (szerk.): Valencia Uralica. Materialien der Konferenz Valencia Uralica (Szombathely, 18.-19. April 2002.) Specimina Sibirica XXI, Szombathely 2003, BDF Uralisztikai Tanszék. 7–33.


Magyar nyelvű, hazai kiadású kötetekben:


 1. 22.A nyelvtörténet mint segédeszköz a magyarnak idegen nyelvként való oktatásában. In: Egyed Orsolya – Giay Béla – B. Nádor Orsolya (szerk.): Hagyományok és módszerek – Az I. Nemzetközi Hungarológia-oktatási Konferencia előadásai.Budapest 1990. Nemzetközi Hungarológiai Központ. 44–52.


 1. 23.Adalékok mese szavunk eredetéhez. In: Mészáros Edit (szerk.): Ünnepi könyv Mikola Tibor tiszteletére. Szeged 1996. JATE Finnugor Tanszék. 95–98.


 1. 24.A mondat fölötti szövegegység vizsgálata az iskolai műelemzésben. In: R. Molnár Emma – Galgóczi László – Nagy János (szerk.): Absztrakció és valóság. Békési Imre köszöntése. Szeged 1996. JGyTF Kiadó. 117–125.


 1. 25.A mondatformák vizsgálatából levonható nyelvtörténeti tanulságok a Müncheni Kódexben. In: Büky László (szerk.): Nyíri Antal kilencvenéves. Szeged 1997. JATE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék. 59–77.


 1. 26.Frazeológiai egységek és valencia. Büky László – Maleczki Márta (szerk.): A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei III. Szeged 1998. JATE BTK. 7–39.


 1. 27.Csehül van. In: Hajdú Mihály – Keszler Borbála (szerk.): Emlékkönyv Abaffy Erzsébet 70. születésnapjára. Budapest 1998. Argumentum Kiadó. 45–50.


 1. 28.Bővítmények grammatikalizálódásának és lexikalizálódásának kérdései az igevalencia szemszögéből. In: Büky László – Forgács Tamás (szerk.): A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei I. Magyar és finnugor mondattörténet. Szeged 1999. JATE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék. 23–44.


 1. 29.Pragmatikai maximák mint a morfológiai tagoltság változásainak mozgatórugói. In: Büky László – Forgács Tamás (szerk.): A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei II. Magyar és finnugor alaktan. Szeged 2001. SzTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék. 37–48.


 1. 30.Egy új német nyelvű magyar grammatika és haszna a magyar mint idegen nyelv oktatásában. In: Nádor Orsolya – Szűcs Tibor (szerk.): Hungarológiai Évkönyv 4., Pécs 2003. PTE BTK. 208–217.


 1. 31.Unikális komponensek frazeológiai egységekben. In: Büky László – Forgács Tamás (szerk.): A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei III. Magyar és finnugor jelentéstörténet. Szeged 2003. SzTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék. 23–37.


 1. 32.A medvével kapcsolatos frazeológiai egységek a magyarban és más nyelvekben. In: Hoffmann István – Kis Tamás (szerk.): Köszöntő könyv Nyirkos Istvánszületésnapjára. Magyar Nyelvjárások (2003) XLI. 179–188.


 1. 33.Egy új magyar szólásszótár és haszna az anyanyelvi oktatásban. In: Bácsi János – Sejtes Györgyi (szerk.): Mit? Kinek? Hogyan? – A Gyakorlóiskolák Iskolaszövetsége által szervezett Vezetőtanárok I. Országos Módszertani Konferenciájának előadásai. Szeged 2003. Gyakorlóiskolák Iskolaszövetsége. 13–29.


 1. 34.Egy készülőben levő Új magyar frazeológiai szótár munkálatairól. In: Tóth Szergej – Földes Csaba – Fóris Ágota: Lexikológiai és lexikográfiai látkép: Problémák, paradigmák, perspektívák. Fasciculi Linguistici Series Lexicographica 3. kötet. Szeged 2004. Generalia. 22–32.


 1. 35.A rókával kapcsolatos frazeológiai egységek a magyarban és más nyelvekben. In: Galgóczi László – Vass László: Stílus és anyanyelv. Alkalmazott nyelvészet a magyar nyelv és irodalom tanításában. Szeged 2004. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. 23– 31.


 1. 36.A szamárral kapcsolatos szólások a magyarban és más nyelvekben. In: Galgóczi László – Vass László (szerk.): „A Word elszáll...”. Emlékülés Csefkó Gyula halálának 50. évfordulója tiszteletére. A pedagógusképzés kiskönyvtára 4. Szeged 2004. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó 23–31.


 1. 37.Mészöly Gedeon 1880-1960. In: Tóth Szergej – B. Székely Gábor – Galgóczi László (szerk:) Nagy szegedi nyelvészek, egyéniségek. A XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus kiadványai V. Szeged 2005. Generalia. 25–31.


 1. 38.Grammatikalizálódás az igekötők körében. In: Oszkó Beatrix – Sipos Mária (szerk.): Uráli grammatizáló, BUM 4. Budapest 2005. MTA Nyelvtudományi Intézet. 88– 116.


 1. 39.A kacsával kapcsolatos szólások a magyarban és más nyelvekben. In: Galgóczi László – Vass László (szerk.): A mondat: kaland. Hetven tanulmány Békési Imre 70. születésnapjára. Szeged. 2006. JGyF-kiadó. 119–123.


 1. 40.Egy új magyar szólásmagyarázó munka és haszna az anya- és idegennyelv- oktatásban. In: Heltai Pál (szerk.): Nyelvi modernizáció. Szaknyelv, fordítás, terminológia. A MANyE kongresszusok előadásai. Gödöllő, 2006. április 10–12. Pécs – Gödöllő 2007. MANYE - Szent István Egyetem. 811–817.


 1. 41.Frazeológiai egységek a lexikológiai jelentés tükrében. In: Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.): Jel és jelentés. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 83. Székesfehérvár – Budapest 2008, Kodolányi János Főiskola – Tinta Könyvkiadó 114–122.


 1. 42.Morfoszintaktikai változások a frazeologizálódási folyamat során In: Büky László – Forgács Tamás – Sinkovics Balázs (szerk.): A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei V. Szeged 2008. SzTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék. 27–40.


 1. 43.A frazeológiai egységek osztályozási nehézségeiről. In: Vajda Zoltán (szerk.): Bölcsészműhely 2007. Szeged 2008, JATEpress. 19–36.


 1. 44.Utószó Dugonics András Magyar példa beszédek és jeles mondások. I-II. Szeged 1820. című könyvének hasonmás kiadásához. 2009. Szeged. 2009. Bába Kiadó. I– XXIX.


 1. 45.Szabó József hetvenéves. In: Németh Miklós – Sinkovics Balázs (szerk.): Tanulmányok Szabó József 70. születésnapjára. Szeged. 2010. SzTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék. 11–14.


 1. 46.„...izsópra tűzték és a szájához emelték.” Egy bibliai hely szövegromlásáról és annak feltehető okairól. In: Németh Miklós – Sinkovics Balázs (szerk.): Tanulmányok Szabó József 70. születésnapjára. Szeged. 2010. SzTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék. 35–41.


Tanulmányok:

Idegen nyelvű tudományos cikkek külföldi kiadású folyóiratokban:


 1. 47.Zur Frage der Valenztheorie und der historischen Syntax. Ural-altaische Jahrbücher. Neue Folge. (1991) Bd. 10., 30–42.


 1. 48.Satzmuster und Genus verbi im Ungarischen. Finnisch-ugrische Forschungen. (1991) Bd. L, Heft 2. 125–146.


 1. 49.Weitere Gedanken über Genus verbi im Ungarischen. Finnisch-ugrische Forschungen (1993) Bd. LII., 135–154.


 1. 50.Lexikologische Ergebnisse einer historischen Valenzforschung im Ungarischen. Ural-altaische Jahrbücher. Neue Folge. (1995) Bd. 14., 98–111.


 1. 51.Internationales Kolloquium “Europäische Sprachkultur und Sprachpflege”. Regensburg, vom 8-11. Oktober 1996. Bericht. Zeitschrift für Dialektologie ung Linguistik. (1998) LXV. Heft 2, 204–206.


 1. 52.Das Ungarische – eine schwere Sprache? Probleme des Ungarischlernens für Deutschsprachige. LSD (LernSprache Deutsch) (1998) Jg. 6. Heft 1–2. 33–51.


 1. 53.Zur Frage der Valenz ungarischer Phraseologismen. Finnisch-ugrische Mitteilungen (1999) Bd. 21/22, 49–71.


 1. 54.Der Löwe in den Redensarten. Finnisch-ugrische Mitteilungen (2005) Band 28/29. [Festschrift für Ingrid Schellbach-Kopra zum 70. Geburtstag.] 69–77.


Idegen nyelvű tudományos cikkek hazai kiadású folyóiratokban:


 1. 55.Die postalveolare Assimiliation – aus der Sicht der ungarischen Sprachgeschichte. Acta Linguistica Hungarica (2001) XLVIII. 371–387.


 1. 56.Grammaticalisation and preverbs. Acta Linguistica Hungarica (2004) LI. 1–40.


Magyar nyelvű tudományos cikkek hazai kiadású folyóiratokban:


 1. 57.A Müncheni Kódex jelöletlen tárgyas szószerkezeteiről. Néprajz és Nyelvtudomány (1985-1986) XXIX-XXX. 115–124.


 1. 58.Újabb adalékok a Huszita Biblia fordítóinak kérdéséhez. Magyar Nyelv (1987) LXXXIII. 88–92.


 1. 59.Észrevételek a huszita biblia szellet szavának és a fordítás patarén jellegének kérdéséhez. Magyar Nyelv (1988) LXXXIV. 178–187.


 1. 60.Hétalvó szavunk eredetéről (nyelvészeti-művelődéstörténeti tanulmány). Néprajz és Nyelvtudomány (1987–1988) XXXI-XXXII. 63–80.


 1. 61.Újabb adalékok kalap szavunk eredetéhez. Magyar Nyelv (1989) LXXXV. 217–221.


 1. 62.Valóban szükség van-e a Müncheni Kódex szótárának új kiadására? Néprajz és Nyelvtudomány (1991–1992) XXXIV. 27–39.


 1. 63.Zárt korpuszok és pótkompetencia. Néprajz és Nyelvtudomány (1993–1994) XXXV. 17–23.


 1. 64.Boom vagy bumm? Magyar Nyelvőr (1995) CXIX. 190–193.


 1. 65.Adalékok vérhas szavunk történetéhez. Magyar Nyelv (1995) XCI. 349–352.


 1. 66.Kap rajta ... Néprajz és Nyelvtudomány (1996) XXXVII. 255–260.


 1. 67.Böszörmény. Magyar Nyelv (1996) XCII. 255–256.


 1. 68.Hatékonytalan. Édes Anyanyelvünk. (1996) XVIII.2. 13.


 1. 69.Szerecsenmosdatás. Magyar Nyelv (1996) XCII. 331–335.


 1. 70.Winchester. Magyar Nyelvőr (1996) CXX. 353–359.


 1. 71.A magyar nyelv történeti nyelvtana. II/2. kötet. Mondattan és szöveggrammatika. Magyar Nyelv (1996) XCII. 385–395.


 1. 72.Nem jó urakkal egy tálból cseresznyét enni. Magyar Nyelv (1997) XCIII. 72–74.


 1. 73.Lédig cukor. Magyar Nyelvőr (1997) CXXI. 222–227.


 1. 74.Európai nyelvkultúra és nyelvművelés. “Europäische Sprachkultur und Sprachpflege”. Nemzetközi kollokvium. Regensburg, Németország, 1996. október 9–11. Magyar Nyelőr (1997) CXXI. 367–371.


 1. 75.Észrevételek Hadrovics Lászlónak A magyar Huszita Biblia német és cseh rokonsága című tanulmányával kapcsolatban. Magyar Nyelv (1997) XCIII. 265–281.


 1. 76.Foly(ik) – fogy – ősmagyar szóhasadás? Néprajz és Nyelvtudomány (1997) XXXVIII. 15–25.


 1. 77.Néhány megjegyzés a magyar igenemek kérdéséhez. Magyar Nyelv (1998) XCIV. 301–312.


 1. 78.Cigány, zsidó meg a pap, hogy megcsaljon, azon kap... – avagy: Hogyan születik ésműködik a nyelvi sztereotípia. Néprajz és Nyelvtudomány (1998) XXXIX. 87–105.


 1. 79.Nyelvek és kultúrák érintkezése a Kárpát-medencében. 10. Élőnyelvi konferencia. Magyar Nyelv (1999) XCV. 357–361.


 1. 80.Csehül van, tótágast áll, cigánykodik... In: Székelyföld. 1999. II. 1. sz. 74–96.


 1. 81.Adalékok levegő szavunk történetéhez. Néprajz és Nyelvtudomány (2000) XL. 7–14.


 1. 82.Lexikalizálódási és grammatikalizálódási folyamatok frazeológiai egységekben. Magyar Nyelv (2003). XCIX. 259–273 és 412–427.


 1. 83.Valóban olyan különlegesnek tekinthető-e magyaráz igénk? Ethnica (2003). V. évf. 2. szám. 58–60.


Recenziók:

Idegen nyelvű recenziók külföldi kiadású folyóiratokban:


 1. 84.Brigitte Schulze: Der Wortparallelismus als ein Stilmittel der (nord-)ostjakischen Volksdichtung. Szeged 1988. Finnisch-ugrische Mitteilungen. (1988-1989) 12./13. 263–267.


 1. 85.Sang-Hyup Lee: Konfrontative Analyse zwischen dem ungarischen und koreanischen Kasussystem. Wiesbaden 1990. Finnisch-ugrische Mitteilungen (1990-1991) 14./15. 169–174.


 1. 86.A magyar nyelv történeti nyelvtana [Historische Grammatik des Ungarischen]. Hrsg.: Loránd Benkő. Bd. I.: A korai ómagyar kor és előzményei [Die frühe altungarische Zeit und ihre Vorereignisse]. Budapest: Akadémiai Kiadó 1991, 781 pp.; Bd. II/1.: A kései ómagyar kor. Morfematika [Die späte altungarische Zeit. Morphematik]. Budapest: Akadémiai Kiadó 1992, 928 pp.; Bd. II/2. A kései ómagyar kor. Mondattan. Szöveggrammatika[DiespätealtungarischeZeit.Syntax. Textgrammatik]. Budapest: Akadémiai Kiadó 1995, 851 pp. Finnisch-ugrische Mitteilungen (1997) Jahrgang 20. 105–114


Idegen nyelvű recenziók hazai kiadású folyóiratokban:


 1. 87.Jenő Kiss – Ferenc Pusztai (Hrsg.): Magyar nyelvtörténet [Ungarische Sprachgeschichte]. Acta Linguistica Hungarica (2005) LII. 316–325


Magyar nyelvű recenziók hazai kiadású folyóiratokban:


 1. 88.Fekete László: Magyar kiejtési szótár. Néprajz és Nyelvtudomány (1994) XXXV 217– 223.


 1. 89.Nyíri Antal (szerk.): A Müncheni Kódex magyar-latin szótára. Néprajz és Nyelvtudomány (1995) XXXVI. 17–23.


 1. 90.É. Kiss Katalin ‒ Hegedűs Attila (szerk.): Nyelvelmélet és dialektológia. PPKE Elméleti Nyelvészeti Tanszék ‒ Magyar Nyelvészeti Tanszék, Piliscsaba 2009, 248. l. Magyar Nyelv (2011) (CVII). 93‒103.


Könyvszerkesztés:


 1. 91.Büky László – Forgács Tamás (szerk.): A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei I. Magyar és finnugor mondattörténet. Szeged 1999. JATE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék. 189. pp.


 1. 92.Büky László – Forgács Tamás (szerk.): A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei II. Magyar és finnugor alaktan. Szeged 2001. SzTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék. 147 pp.


 1. 93.Büky László – Forgács Tamás (szerk.): A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei III. Magyar és finnugor jelentéstörténet. Szeged 2003. SzTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék. 197 pp.


 1. 94.Büky László – Forgács Tamás (szerk.): A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IV. Szeged 2006. SzTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék. 199 pp.


 1. 95.Büky László – Forgács Tamás - Sinkovics Balázs (szerk.): A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei V. Szeged 2006. SzTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék.


 1. 96.Bakró-Nagy Marianne – Forgács Tamás (szerk.): A nyelvtörténeti kutatások újabberedményei VI. Szeged 2011. SzTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék.


Disszertációk:


 1. 97.A Debreceni Kódex legendáriumának összetett mondatai. Kézirat. Szeged 1985.


 1. 98.A valenciaelmélet nyelvtörténeti alkalmazásának elméleti és módszertani kérdései (a Müncheni Kódex Máté-evangéliumából készített igeszótárral szemléltetve). Kandidátusi értekezés. Szeged 1994.


Internetes adatbázis szócikkei:


 1. 99.212 db magyar közmondás szócikke. In: Datenbank des EU-Projekts SprichWort. (http://www.sprichwort-plattform.org/sp/Sprichwort_hu) 2010.

Publikációs lista