A mai magyar nyelv leírásának
újabb módszerei V.

 
 1. A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei V. Szerkesztette: Maleczki Márta. Szegedi Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, 2002.


 1. Maleczki Márta: Bevezetés 7
  Kiefer Ferenc: Szabályszerűség, termékenység és analógia a morfológiában 9
  Rebrus Péter – Trón Viktor: A fonotaktikai általánosításokról 17
  É. Kiss Katalin: Az ige-igekötő sorrend egy lehetséges magyarázata 65
  Csatay Richárd: A magyar kvantorok változatos mondatbeli pozíciói és azok lehetséges magyarázata(i) 77
  Surányi Balázs: Funkcionális projekciók a magyarban és kvantormozgatás 97
  Dudás Kálmán: A részleges wh-mozgatás lehetséges modellje 109
  Lackó Tibor: Rejtett alanyok és tárgyak a főnévi csoportban 137
  Viszket Anita: Az argumentumazonosítás alapelvei 151
  Medve Anna: Egy teljességre törekvő generatív modell az oktatásban 169
  Alberti Gábor – Balogh Kata – Kleiber Judit – Viszket Anita: A totális lexikalizmus elve és a GASG nyelvtan-modell 193
  Kálmán László: A mennyiségjelölők jelentéstana 219
  Varasdi Károly: Egy lépés a pólusharmónia elvének szemantikai magyarázata felé 229
  Tolcsvai Nagy Gábor: Topik és/vagy figura 237A természetes nyelvekre jellemző szabályok, elvek, modellek tulajdonságai – komplex megközelítés c. OTKA-projektum zárótanulmányai


 1. Maleczki Márta: Bevezetés 251
  Zsigri Gyula: Fonológiailag releváns és irreleváns hangtulajdonságok 257
  Bánréti Zoltán: A lexikai kiválasztás mechanizmusának és a szintaktikai szabályoknak a kölcsönhatásai az elliptikus mellérendelő mondatszerkezetben 265
  Kenesei István: A fókusz megjelenítése a szintaxisban és a fonológiában 289
  Szécsényi Tibor: A dominanciaviszonyok kezelése újraírószabályokkal 311
  Bibok Károly – Németh T. Enikő: Lexikális és kontextuális iformációk interakciója a megnyilatkozásjelentés megalkotása során 335
  Gyuris Beáta: Az aktuális tagolás és a kvantorok hatóköre 369
  Maleczki Márta: A thetikus ítéletek szemantikai szerkezetéről 389
  Pelyvás Péter: A kognitívmodell-alkotás és ‑váltás néhány nyelvi kifejezőeszköze a magyarban 405
  Lerch Ágnes: Normatív argumentáció, argumentációs stratégia és az udvariasság elve 421