A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei I.

 
 1. A  nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei I: Magyar és finnugor mondattörténet. Szerkesztette: Büky László és Forgács Tamás. József Attila Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, 1999.

 1. Büky László – Forgács Tamás: Bevezető 3
  Bakró-Nagy Marianne: A magyar határozott névelő kialakulásának szintaktikai vonatkozásai 5
  Csúcs Sándor: A birtokos személyragok és funkcióik az őspermiben 15
  Forgács Tamás: Bővítmények grammatikalizálódásának és lexikalizálódásának kérdései az igevalencia szemszögéből 23
  Gallasy Magdolna: Jelzős szerkezetek és a határozottság 45
  Gulya János: Mondatszerkezettan 53
  Haader Lea: Rendszerváltozás az összetett mondatokban 59
  Hegedűs Attila: Az -ék képző (jel? rag?) és a tágabb külső helyviszony történeti-nyelvjárási összefüggése 67

 2. Juhász Dezső: A történeti nyelvtan néhány kérdése a nyelvföldrajz szemszögéből 81

 3. Katona Krisztina: A névutós szerkezet mint igei bővítmény a Bécsi Kódexben, különös tekintettel az ellen névutóra 91

 4. Keresztes László: Az igenevek szerepe a mordvin determinatív igeragozásban 97

 5. Mikola Tibor: A magyar műveltető szerkezet története, finnugor háttere 109

 6. A. Molnár Ferenc: A mondatbeli átértékelődés egy esete az ómagyar korban (halottaiból) 121

 7. Nyirkos István: A kontamináció szerepe a mondat fejlődésében 133

 8. Papp Zsuzsanna: Vizsgálati szempontok és eredmények ómagyar kori emlékeink szöveggrammatikájában 143

 9. B. Székely Gábor: Participiumok jelzőként – participiumok állítmányként a finnugor nyelvekben 153

 10. H. Tóth Tibor: Az állítmány-jelző tengelypozícióból kiváló elemtípusok, különös tekintettel a -HATÓ képzőre 163

 11. Wacha Balázs: Az Érdy-kódexről és a magyar nyelv szórendjéről 175


A kötet pdf-ben letölthető: itt