A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei V.

 
 1. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei V. Szerkesztette: Büky László – Forgács Tamás – Sinkovics Balázs. Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék – JATEPress, Szeged, 2008. 1. Bevezető 7
  Szabó József: Nyíri Antalra emlékezve 9
  Dömötör Adrienne: A főnévi névmási kijelölő jelző a középmagyar korban 17
  Forgács Tamás: Morfoszintaktikai változások a frazeologizálódási folyamat során  27
  Gerstner Károly: A lexikológiai helyzetváltozás tükröződése A magyar nyelv nagyszótárában  41

 2. Haader Lea: A Nyulak szigeti kódexmásoló műhely két korszakáról 51

 3. Hegedűs Attila: Normahiány, avagy spontán sztenderdizációs tevékenységformák a XVI. század első felének magyar nyelvében 61

 4. Horváth Katalin: Az etimológia elvei 67
  Horváth László: Alapnyelvi örökség és új etimológiai összefüggések 81
  Juhász Dezső: Korai nyelvemlékeink nyelvjárástörténetéhez 87
  Kalcsó Gyula: A digitális korpuszokon alapuló nyelvtörténeti vizsgálatok korlátai 95
  Károly László: Toboz és doboz. Két vitatott eredetű szavunk 113
  Kozmács István: Az udmurt nem láthatósági múlt paradigmájának történetéhez 127
  Mokány Sándor: Nyíri Antalt olvasgatva (Kurca és Kundura) 137
  Németh Miklós: Egy szintaktikai váltakozás tipológiája és szociális terjedése 141
  Nyirkos István: Az irányhármasságról és a névszói ragrendszerről (a magyarban és az uráli nyelvekben) 157
  G. Orosz Renáta: A vízi élet nyomai Szentesen – egykor és ma 165
  Pólya Katalin: Adalékok a csak partikula történeti változásaihoz 177
  Schirm Anita: A sárospataki hitvita diskurzusjelölőiről  185
  Sebestyén Zsolt: Kárpátalja történeti helyneveinek nyelvjárás-történeti tanulságai 193
  Sinkovics Balázs: A suksükölő igeragozás történetéből  203
  Szabó Tamás Péter: Diakrónia a nyelvhelyességi szabályok közvetítésében  215
  Varga Éva Katalin: „Székelyeknek személyeket és képeket viseljék” 227
  Wacha Balázs: Kemény János önéletírása (1657/1658) és a magyar szórend 237


A kötet pdf-ben letölthető: itt