Dr. Szabó József

 

Publikációs lista


  1.                                     Könyvek, könyvrészletekSomogy megye földrajzi nevei. (A kötet egyik közzétevője), Budapest, Akadé-miai Kiadó, 1974.


Tolna megye földrajzi nevei. (A kötet egyik közzétevője) Budapest, Akadémiai Kiadó 1981. 53–152.


Nyelvjárási szöveggyűjtemény Nagykónyiból (MNyTK. 163.) Budapest, Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1982. 170 lap


A mondatszerkesztés nyelvszociológiai vizsgálata a nagykónyi nyelvjárásban.  Budapest, Akadémiai Kiadó Bp., 1983. 278 lap


A nagykónyi nyelvjárás. Szekszárd, 1986. 309 lap


Magyarországi és jugoszláviai magyar nyelvjárásszigetek. Békéscsaba– Kecskemét–Szeged, 1990. 418 lap


Nyelvjárási és szociolingvisztikai tanulmányok. Békéscsaba, Körös Főiskola, 1999. 423 lap


Koppány menti tájszótár (társszerző Sz. Bozóki Margit). Szekszárd, Wosinszky Mór Megyei Múzeum, 2000. 248 lap


A népi szemléletmód tükröződése nyelvjárásaink szókészletében. Szeged, 2007. 184 lap


A török hódoltság néprajzi és nyelvi maradványai földrajzi neveinkben. Szeged, 2008. 201 lap


Szerkesztések


Bodnár Béla 1983: Hódmezővásárhelynek és környékének földrajzi nevei. (sajtó alá rendezője) Szeged, Csongrád Megyei Levéltár. 253 lap


Nyíri Antal 2004: Szófejtések és nyelvtörténeti tanulmányok. Szerk.: Szabó József és Szűcs Judit. Szeged, Juhász Nyomda Kft. 286 lap. Az Előszót (7–8) írta Szabó József.


Tanulmányok, cikkek, ismertetések


1963


Nyelvjárási szövegek Nagykónyiból. Néprajz és Nyelvtudomány 7 : 101–6.


1965


Szójegyzék Nagykónyiból. Néprajz és Nyelvtudomány 9 : 61–70.


1967


A zárt ë-zés és az ö-zés a Tolna megyei Nagykónyi nyelvjárásában. Magyar Nyelvőr 91: 209–16.


1970


Két mássalhangzó-jelenség Nagykónyi község nyelvjárásában. Magyar Nyelv-járások 16 : 19–28.


Néhány megjegyzés a földrajzinév-munkálatok során szerzett tapasztalataimról. Somogyi Honismereti Híradó 1970. 3. sz. 49–50.


A visszaható igeképzők Nagykónyi község nyelvjárásában. Néprajz és Nyelv-tudomány 14: 93–9.


1972


A cselekvő igék képzői Nagykónyi község nyelvjárásában. Néprajz és Nyelv- tudomány 15–16: 141–64.


A felső nyelvállású magánhangzók megterheltsége Nagykónyiban. Magyar Nyelvőr 96: 78–80; 356–63.


A mássalhangzók kiesése, hasonulása és nyúlása Nagykónyiban. Magyar Nyelv 68: 482–90.


A denominális igeképzők Nagykónyi község nyelvjárásában. Magyar Nyelv-járások  18: 83–93.    


1973


Nagykónyi község népi hitvilága (társszerző Szabó Józsefné) Tolnai Művelődés 1973. június: 81–110.


1974


Nagykónyi község földrajzi nevei. Néprajz és Nyelvtudomány 17–18: 197–220.


Tájszavak Nagykónyiból. Magyar Nyelvőr 98: 83–90; 489–97.


Rokon értelmű szavak vizsgálata Nagykónyi község nyelvjárásában. In Imre Samu – Szathmári István – Szűts László szerk.: Jelentéstan és stilisztika. A magyar nyelvészek II. nemzetközi kongresszusának előadásai. Nyelvtudományi Értekezések 83: 566–9.


Teiszler Pál: A Nagykároly környéki magyar nyelvjárás magánhangzó rendszere. Néprajz és Nyelvtudomány 17–8: 320–3. (Ism.)


1975


Tájszavak Nagykónyiból. Magyar Nyelvőr 99: 224–5.


Az egyszerű és (a különböző számú tagmondatból álló) összetett mondatok gyakoriságának és a szerkesztettségnek a vizsgálata Nagykónyi nyelvjárásában. Magyar Nyelvjárások 21: 45–66.


1976


Megfigyelések a nagykónyi nyelvjárás változásáról, különös tekintettel a köz-nyelvi hatásra. Magyar Nyelv 72: 100–13.


A kendermunka és szókincse Nagykónyiban. Néprajz és Nyelvtudomány 20: 83–143.


A mellérendelt és az alárendelt mondatok gyakoriságának vizsgálata Nagykónyi nyelvjárásában. Magyar Nyelvőr 100: 201–33.


Kristó Gyula – Makk Ferenc – Szegfű László: Adatok „korai” helyneveink is- meretéhez I–II. Néprajz és Nyelvtudomány 19–20: 394–6. (Ism.)


1977


Szőreg földrajzi nevei. In Szőreg és népe szerk.: Hegyi András. Szeged, Szeged Megyei Városi Tanács V. B. Műv. Osztály, 25–47.


Szövegmutatványok Nagykónyi község nyelvjárásából. Néprajz és Nyelvtudomány 21: 133–52.


Balogh Lajos – Király Lajos: Az állathangutánzó igék, hívogatók és terelők somogyi nyelvatlasza. Néprajz és Nyelvtudomány 21: 357–61. (Ism.)


1978


A szinteződés vizsgálata Nagykónyi nyelvjárásában. Magyar Nyelvőr 102: 333–47.


A kéziratkészítés. In Balogh Lajos – Kálmán Béla – Mező András – Ördög Ferenc – Végh József szerk.: A földrajzi nevek gyűjtésének, ellenőrzésének és közzétételének kézikönyve. Budapest, A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete. 94–103.


1979


Köznyelvi behatolás a nyelvjárási mondatszerkezetekbe (nagykónyi szöveganyag alapján). In Imre Samu szerk.: Tanulmányok a regionális köznyelviség köréből. Nyelvtudományi Értekezések 100. Budapest, Akadémiai Kiadó, 125–46.


Az aratás szakszókincse Nagykónyiban. Néprajz és Nyelvtudomány 22–23: 91–122.


1980


A mondathatárok megállapítása a magnetofonról lejegyzett nyelvjárási szöve- gekben. In Imre Samu – Szűts László szerk.: A magyar nyelv grammatikája. A Magyar Nyelvészek III. Nemzetközi Kongresszusának előadásai. Nyelvtudományi Értekezések 104: 719–23.


Odalett a tudós tanár. Tiszatáj 1980. július: 44–46. (Hozzászólás a társadalom- tudományi kutatások vidéki helyzetéről folyó vitához)


Az egyszerű és az összetett mondatok gyakoriságának vizsgálata nyelvjárási szövegek alapján. Magyar Nyelvőr 104: 482–93.


1981


Kell-e szégyellnünk anyanyelvjárásunkat? Édes Anyanyelvünk 1981/3: 12.


A mondatterjedelem vizsgálata nyelvjárási szövegekben. Magyar Nyelvőr 105: 463–75.


Nagykónyi község nevének eredetéről. Névtani Értesítő 5: 6–9.


Egy bírálat néhány tanulsága. (Válasz Péter Lászlónak) Névtani Értesítő 5: 23–8.


Észrevételek a kiskundorozsmai nyelvjárás változásáról (A Magyar Nyelvjárások Atlasza alapján). Magyar Nyelv 77: 474–86.


Bálint Sándor mint nyelvtudós és pedagógus. Magyar Nyelv 77: 120–2.


Az igetövek vizsgálata Nagykónyi község nyelvjárásában. Néprajz és Nyelv- tudomány 24–5: 149–60.


Csongrád megye nyelvjárási sajátosságainak áttekintése a földrajzi nevek alapján. In Hajdú Mihály – Rácz Endre szerk.: Név és társadalom. A III. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. (MNyTK. 160.) Budapest, 173–6.


Markó Imre Lehel: Kiskanizsai Szótár. Néprajz és Nyelvtudomány 24–25: 397–401. (Ism.)


Kiss Jenő: Mihályi tájszótár. Magyar Nyelv 77: 224–7. (Ism.)


1982


Nyelvjárási szöveg Nagykónyi község lakodalmi szokásairól. (társszerző Sz. Bozóki Margit) Dunatáj V/2: 36–43.


A nyelvjárások helye és szerepe az egyetemi oktatásban. In Szabó Géza, Molnár Zoltán szerk.: Dialektológiai Szimpozion. VEAB Értesítő, Veszprém, 79–82.


Hozzászólás In: Szabó Géza, Molnár Zoltán szerk.: Dialektológiai Szimpozion. VEAB Értesítő, Veszprém, 123–5.


Észrevételek a kiskundorozsmai nyelvjárás változásáról (A Magyar Nyelvjárások Atlasza alapján). Magyar Nyelv 78: 99–103.


A névszótövek vizsgálata Nagykónyi község nyelvjárásában. Néprajz és Nyelv- tudomány 26: 115–42.


1983


Gondolatok a regionális köznyelvek mondattani kutatásáról. Magyar Nyelv 79: 86–91.


A deverbális névszóképzés Nagykónyi nyelvjárásában. Magyar Nyelvőr 107: 171–82.


Újabb adatok a Tabán földrajzi név elterjedéséhez. Magyar Nyelvőr 107: 347–51.


Hajdú Mihály szerk.: Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok. Magyar Nyelv 79: 231–4. (Ism.)


Matijevics Lajos (1940-1983). Néprajz és Nyelvtudomány 27: 67–8.


1984


Táplálkozási hagyományok Nagykónyiban I. (társszerző Sz. Bozóki Margit)  Néprajz és Nyelvtudomány 28: 85–97.


Kiss Jenő: A rábaközi Mihályi nyelvjárásának hang- és alaktana. Magyar Nyelv 80: 89–94. (Ism.)


Vas megye földrajzi nevei. Magyar Nyelv 80: 504–7. (Ism.)


Kiss Jenő: Fejezetek a mihályi nyelvjárás mondattanából. Magyar Nyelvőr 108: 505–10. (Ism.)


Deszk története és néprajza. Tanulmányok. Szerk.: Hegyi András. (Lektorok: Avasi Béla, Sebe János, Serfőző Lajos, Szabó József, Szántó Imre, Zalányi Sámuel). Szeged–Deszk, 1984. 41–63.


1985


Szólásmagyarázatok Nagykónyiból. Magyar Nyelvőr 109: 82–8.


Néhány délkelet-magyarországi nyelvjárássziget vizsgálata (A Magyar Nyelvjárások Atlasza alapján). Magyar Nyelv 81: 178–97.


„Első vót a magyar búza…” In Gácser József szerk.: Szülőföldünk, a Tiszántúl II. Budapest, Tankönyvkiadó, 175–6.


„…a legszembetűnőbb emlék a szülőföldről: a beszéd” In: Gácser József szerk.: Szülőföldünk, a Tiszántúl II. Budapest, Tankönyvkiadó 290–2.


Keresztnévi eredetű közszavak Nagykónyi nyelvjárásában. In: Békési Imre szerk.: Név és névkutatás. ( MNyTK. 170.) Budapest, Magyar Nyelvtudományi Társaság, 159–64.


Rasprostranenie geograficseskogo nazvanija Taban v Vengrii. In: Ernst Eichler, Elke Sass, Hans Walter Hrsg.: XV. Internationaler Kongress für Namen-forschung 13-17 August 1984. Der Eigenname in Sprache und Gesellschaft. Vorträge und Mitteilungen in der Sektion 5 Eigenname und nichtlingustische Gesellschaftswissenschaften, Leipzig, Karl-Marx-Universität, 323–9.


Nagy Jenő: Néprajzi és nyelvjárási tanulmányok. Magyar Nyelv 81: 228–30. (Ism.)


1986


Táplálkozási hagyományok Nagykónyiban II. (társszerző Sz. Bozóki Margit) Néprajz és Nyelvtudomány 29–30: 201–11.


Sprachsoziologische Untersuchung der Satzkonstruierung in einem ungarischen Ortsdialekt im Bezirk Tolna (Donau). Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik. Wiesbaden - Stuttgart 53: 356–62.


A nagykónyi nyelvjárás jövevényszavai. Magyar Nyelvőr 110: 197–201.


Baranya megye földrajzi nevei I–II. Csongrád Megyei Honismereti Híradó 187–95. (Ism.)


Vadas Ferenc: Faddi dohány. Néprajz és Nyelvtudomány 29–30: 222–3. (Ism.)


Nyíri Antal köszöntése 80. születésnapján. Magyar Nyelvőr 110: 509–10.


1987


A bel- és külterület földrajzi nevei. In Hegyi András szerk.: Algyő és népe. Tanulmányok. Szeged, A Szeged Megyei Városi Tanács megbízásából a Somogyi Könyvtár, 33–53.


Néhány Duna-Tisza közi és Tisza menti nyelvjárássziget vizsgálata (A Magyar Nyelvjárások Atlasza alapján) Magyar Nyelv 83: 13–28; 180–99.


Nyelvjárási szövegek a hagyományos paraszti gazdálkodás és népszokások köréből (Értény, Koppányszántó és Nagykónyi). Magyar Nyelvőr 111: 61–76.


A belső nyelvjárásszigetek vizsgálatának lehetőségei, módszerei. Magyar Nyelv 83: 524–31.


Észrevételek névadási gondjainkról. Magyar Nyelvőr 111: 373–4.


A cserény tájszó földrajzi neveinkben. Névtani Értesítő 12: 53–5.


Nyelvi vizsgálódások az amerikai magyarok körében. Nyelvünk és Kultúránk 69: 101–2.


Теоретико-методологические вопросы исследования внутренних местных говоров-островов. Sonderdruck aus Proceedings of the Fourteenth International  Congress of Linguists. Berlin/GDR, August 10 – August 15. 1987. Bd. II. Hrsg.: Werner Bahner – Joachim Schildt – Dieter Viehweger. Berlin, Akademie-Verlag,  1555–8.


Algyő és népe. Tanulmányok. Szerk.: Hegyi András. Lektorok: Kristó Gyula, Petrovics István, Rákos István, Serfőző Lajos, Szabó József, Szántó Imre, Székely Lajos. Szeged, A Szeged Megyei Városi Tanács megbízásából a Somogyi Könyvtár, 403–27.


1988


A belső nyelvjárásszigetek vizsgálatának elméleti-módszertani kérdései. Néprajz és Nyelvtudomány. 31–32: 183–8.


Székely nyelvföldrajzi szótár. Magyar Nyelv 84: 355–8. (Ism.)


Imre Samu: Nyelvjárási szókészletünk néhány szerkezeti kérdése a magyar nyelvatlasz anyaga alapján. Magyar Nyelvőr 112: 369–70. (Ism.)


Sebestyén Ádám: Bukovinai székely népmesék I–IV. Magyar Nyelvőr 112: 381–4. (Ism.)


Miben hozott újat a baranyai névgyűjtemény? Néprajz és Nyelvtudomány 31–32: 276–80. (Ism.)


1989


Két északkelet-dunántúli nyelvjárássziget vizsgálata. Magyar Nyelv 85: 136–50; 288–98.


Nyelvjárási szövegek három Koppány menti faluból. Magyar Nyelv 85: 356–62; 456–64.

1990


Két nyelvjárási szöveg elemzése. Néprajz és Nyelvtudomány 33: 57–64.


A magyarországi nyelvjárásszigetek vizsgálatának néhány tanulsága. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Debrecen, 220–5.


Egy Koppány menti tájszótár terve. In Szabó Géza szerk.: II. Dialektológiai Szimpozion, Veszprém, VEAB, 191–5.


„Én szögedi nemzet vagyok”. Emlékezés Bálint Sándorra mint nyelvészre és pedagógusra. In Gyuris György szerk.: Szegedi Műhely. Bálint Sándor-emlékszám. Szeged, 78–82.


Kálnási Árpád: A mátészalkai járás földrajzi nevei. Magyar Nyelvjárások. 28–29: 153–6. (Ism.)


1991


Benkő Loránd mint nyelvjáráskutató. In Hajdú Mihály és Kiss Jenő szerk.: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. Budapest, ELTE, 585–8.


A kóti nyelvjárás vázlatos áttekintése. In Varga József – Molnár Zoltán szerk.: Corvin Mátyás-konferencia. Maribor [Szombathely], Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, 93–7.


A nyelvjárásszigetek vizsgálatának kezdetei hazánkban. In Kiss Jenő és Szűts László szerk.: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből.  Budapest, 631–4.


Deme László köszöntése 70. születésnapján. Nyelvelő 1991/3: 63–4.


1992


Az osztrák nyelvszigetkutatás és annak két kiemelkedő képviselője. Magyar Nyelv 88: 72–82.


Tájszavak a Koppány mente három községéből (társszerző Sz. Bozóki Margit). Magyar Nyelvőr 116: 198–214.


Nyelvjárási szövegek néhány magyar nyelvjárásszigetről. Magyar Nyelvjárások 30: 187–97.


A német nyelv(járás)szigetek és kutatásuk vázlatos áttekintése. Magyar Nyelv 88: 454–69.


Fejkötetlen, kalapatlan. Magyar Nyelv 88: 484–5.


Öt nap a turkui Fennicumban. Nyelvelő 1992/4: 42–3.


Deme László mint nyelvjáráskutató (Köszöntő szavak 70. születésnapja alkalmából). Néprajz és Nyelvtudomány 34: 215–20.


Benkő Loránd: A csángók eredete és települése a nyelvtudomány szemszögéből. Magyar Nyelvőr 116: 219–22. (Ism.)


Deme László hetvenéves. Magyar Nyelvőr 116: 245–7.


Mórahalom. A település földje és népe. Szerk.: Juhász Antal. Lektorok: Avasi Béla…Kocsis Gyula, Kriston Vizi József, Szabó József. Szeged, Kiadja Mórahalom Város Önkormányzata, 145–76. 


1993


Szegedi kirajzások a vajdasági Temesközben. In: Szeged (A város folyóirata) 1993. április: 44–6.


Nagykónyi, Tolna megye. In Balogh Lajos szerk.: Szöveggyűjtemény a táji nyelvváltozatok köréből. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, 91–102.


A jugoszláviai magyar nyelvjárásszigetek vizsgálatának néhány tanulsága. In Békési Imre, Jankovics József, Kósa László, Nyerges Judit szerk.: Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon III. Budapest – Szeged, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság – Scriptum Kft., 1425–9.


Nagyiván, egy közép-tiszántúli nyelvjárássziget. In Hegedűs Rita, Kőrösi Zoltánné, Tarnói László szerk.: Hungarológia 3, Budapest, 148–52.


Ungarische Dialektinseln in Ungarn und Jugoslawien. In: Finnisch-Ugrische Mitteilungen 16–17 (1992–93): 137–50.


„Üdvözlet Hídvégre”. Gondolatok Szigeti Lajos „Az ég tükrében” című verskötete kapcsán. Dunatáj 16/2–3, 77–8.


Emlékeim Bálint Sándorról. Nyelvelő 1993/5: 113–5.


Földes Csaba: Deutsch – ungarisches Wörterbuch sprachwissenschaftlicher Fachausdrücke. Német-magyar nyelvészeti szakkifejezések szótára. Magyar Nyelvjárások 31, 149–53. (Ism.)


1994


Sándor Bálint und die Szegeder Volkssprache. Acta Ethnographica Hungarica, 39/3–4: 263–7.


Tájszavak és tájak a szlovákiai magyar irodalom négy művében. Irodalmi Szemle 37/6: 62–71.


Nyelvjárási szövegek a szegedi kirajzású vajdasági Temesközből. (társszerző Sz. Bozóki Margit). In Blazovich László szerk.: Tanulmányok Csongrád megye történetéből 21, Szeged, Csongrád Megyei Levéltár, 275–310.


Tanulmányúton Luxemburgban. Irodalmi Szemle 37/7–8: 107–10.


Tiszasziget földrajzi nevei. Néprajz és Nyelvtudomány 35: 103–15.


Nagy Géza: Bodrogközi tájszótár. Magyar Nyelvőr 118: 355–9. (Ism.)


Rónai Béla: Zselici nyelvatlasz. Nyelvföldrajzi vizsgálatok a Zselicben. Magyar Nyelv 90: 473–7. (Ism.)

                                                              1995


Előszó a Nyelvjárási szövegek a szlovákiai magyar nyelvjárásokból című közle-ményhez. In Abody Rita, Hegedűs Rita, Kőrösi Zoltánné, Tarnói László szerk.: Hungarológia 6, Budapest, 3–6.


Nyelvek és nyelvjárások Luxemburgban. Magyar Nyelv 91: 211–6.


Einige theoretisch-methodologische Fragen der Untersuchung ungarischer Dia-lektinseln. Néprajz és Nyelvtudomány 36: 309–15.


A szlovákiai magyar nemzetrész szolgálatában. Két újabb kiadvány Zalabai Zsigmond összeállításában. Tiszatáj 49/8: 35–42.


A település földrajzi nevei. In Kövér Lajos és Tóth Sándor László szerk.: Kis-kundorozsma. Tanulmányok, Szeged, Somogyi Könyvtár, 516–39.


A dorozsmai nyelvjárás. In Kövér Lajos és Tóth Sándor László szerk.: Kiskun-dorozsma. Tanulmányok, Szeged, Somogyi Könyvtár, 540–73.


Nyelvjárási tanulmányúton Németországban. A Hét 1995/10: 20–1.


Pozsonyi egyetemisták nyelvjárási gyűjtéséről. Nyelvelő 1995/6: 74–6.


1996


A nyelvjárások helye és szerepe az iskolai oktatásban. Iskolakultúra 6/1: 67–74. és Katedra III/5: 19–20; 6: 20–1; 7: 18–9.


Tanulmányúton Németországban. Magyar Nyelvjárások 33: 153–60.


„Csak anyanyelvemen lehetek igazán én”. Az anyanyelvi tudat, a magyarság-tudat és a nyelvhasználat néhány kérdése Szlovákiában (egyetemisták körében végzett fölmérés alapján). In Gadányi Károly, Bokor József, Guttmann Miklós szerk.: Nyelvi tudat, identitástudat, nyelvhasználat. Szombathely, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, 24–32.


Mutatvány a Koppány menti tájszótár címmel tervezett kiadványból (társszerző Sz. Bozóki Margit). In R. Molnár Emma főszerk.: Absztrakció és valóság. Békési Imre köszöntése. Szeged, JGyTF Kiadó, 65–71.


Az ö hang eredete és az ö-zés elterjedése a magyar nyelvjárásokban. In R. Molnár Emma főszerk.: Absztrakció és valóság. Békési Imre köszöntése. Szeged, JGyTF Kiadó, 295–301.


Nyelvjárási szöveg Őriszentpéterről. Magyar Nyelv 92: 351–3.


„A nyelvi emlékek olyanok, mint a búvópatak csörgedező ágai a föld mélyében.” Tájszómagyarázatok Duba Gyula és Gál Sándor műveiben. In: Új Dunatáj I/3: 43–52.


Deme László és a dialektológia. In B. Fejes Katalin és R. Molnár Emma szerk.: Hipotézisek és realitások a lingvisztikában. Szeged, JGyTF Kiadó, 97–103.


Két kiadvány egy műhelyből: Bokor József: Regionális lexikológiai vizsgálatok a nyugati magyar nyelvterületen; és Guttmann Miklós: A táji jelenségek vizsgálata tíz- és tizennégy évesek beszélt nyelvében a Nyugat-Dunántúlon. Magyar Nyelvőr 120: 228–32. (Ism.)


Ördög Ferenc: Zala megye népességösszeírásai és egyházlátogatási jegyzőkönyvei (1745–1771) Néprajz és Nyelvtudomány 37: 357–60. (Ism.)


1997


A saraboló és néhány tautonimája a magyar nyelvjárásokban. Magyar Nyelv 93: 80–3.


Nyíri Antal mint tudós és pedagógus. In Büky László szerk.: Nyíri Antal kilenc-venéves, Szeged, JATE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék, 143–50.


Tájszavak és bodrogközi hagyományok Kulcsár Ferenc „Kígyókő” című könyvében. Új Dunatáj II/1: 35–42.


Magyarországi és jugoszláviai magyar nyelvjárásszigetek. Irodalmi Szemle 40/4: 70–6.


Nyelvjárási szövegek a szegedi kirajzású vajdasági Temesközből II. (társszerző Sz. Bozóki Margit). In Blazovich László szerk.: Tanulmányok Csongrád megye történetéből 24, Szeged, Csongrád Megyei Levéltár, 275–305.


Történelem, hagyományos foglalkozások és népi szemléletmód a szegedi tájnyelv szókészletében. In: Szeged (A város folyóirata) 1997. február, 22–6.  „…ahol mégse csak vándornak néznek”. Emlékezés a tamási diákévekre. Az 50. éves tamási Béri Balogh Ádám Gimnázium jubileumi évkönyve. Tamási, 82–4.


Tájszómagyarázatok Duba Gyula műveiben. In Bánki Judit szerk.: Emlékkönyv B. Lőrinczy Éva hetvenedik születésnapjára. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, 89–93.


„Itt kísért iskolás álom”. Néhány gondolat Szigeti Lajos Vízjelek nyári égen című verseskötetéről. In: Szeged (A város folyóirata) 1997. február, 43.


Bellon Tibor: Beklen. A nagykunsági mezővárosok állattartó gazdálkodása a XVIII–XIX. században. Néprajz és Nyelvtudomány 38: 355–60. (Ism.)


1998


A szegvári nyelvjárás jellemzése. Magyar Nyelvjárások 35: 43–64.


Nyelvjárási szöveg Koppányszántóról. In H. Varga Gyula szerk.: Tanulmányok a magyar nyelvről. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis 24: 14–23.


Endrőd, egy Körös menti nyelvjárássziget. In Szabó Géza, Molnár Zoltán szerk.:  III. Dialektológiai Szimpozion. (A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Ma-gyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai II.) Szombathely, BDTF Magyar Nyelvészeti Tanszék, 102–6.


Fekete János: Bács-Kiskun megye földrajzi nevei. I. Kiskunfélegyháza és környéke. Magyar Nyelvőr 122: 490–3. (Ism.)


Josef Schwing: Grammatik der deutschen Mundart von Palotabozsok (Ungarn). Néprajz és Nyelvtudomány 39: 223–7. (Ism.)


1999


Baróti Szabó Dávid: Jer, magyar lantom. Összeállította, a szövegeket gondozta, az utószót írta s a név- és szómagyarázatokat készítette Zalabai Zsigmond. Tiszatáj 53/2: 90–3. (Ism.)


„A teljes ember próbája folyik az élet nyelvi csataterein…” A magyar nyelv helyzete Szlovákiában. In Bokor József szerk.: Az anyanyelv a kétnyelvűség-ben. Maribor–Lendva, Maribori Magyar Intézet, 64–7.


Szövegfölvétel Koppányszántó nyelvjárásából. Magyar Nyelvjárások 36: 185–99.


Kálnási Árpád: Fejezetek a Csűry-iskola történetéből. Magyar Nyelv 95: 347–9. (Ism.)


Nyelvjáráskutatók konferenciája Regensburgban. Magyar Nyelv 95: 361–4.


Egy kötet tőle, egy pedig róla. Új Dunatáj 4/2: 85–95. (Ism.)


A török hódoltság nyomai helyneveinkben. Névtani Értesítő 21: 81–6.


Gondolatok A romániai magyar nyelvjárások atlaszának böngészése közben. Magyar Nyelvjárások 37: 399–405.


Történelem és népi szemléletmód a szegedi tájnyelv szókészletében. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 43/1–2: 43–9.


2000


Végh József mint a nyelvjárási és földrajzinév-gyűjtés szervezője. In Szabó Géza – Molnár Zoltán szerk.: Nép–nyelv–társadalom. Szombathely, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, 106–9.


Nyelvek és nyelvjárások Svájcban. Magyar Nyelv 96: 109–20.


Molnár Zoltán Miklós: Nyelvföldrajzi-szociolingvisztikai vizsgálatok a magyar nyelvterület nyugati régióiban. Magyar Nyelvőr 124: 128–30. (Ism.)


Nyelvjáráskutatók konferenciája Augsburgban. Magyar Nyelvőr 124: 136–9.


A német–magyar nyelvi kölcsönhatás vizsgálata három Nagykároly környéki községben. Magyar Nyelv 96: 363–8.


Néhány oszmán-török eredetű földrajzi nevünkről. Magyar Nyelvjárások 38: 375–8.


Gondolatok a Mészöly-iskola módszertani örökségéről.  Néprajz és Nyelvtudomány 40: 21–5.


Kiss Jenő: Mihályi nyolcszáz éves. Nyelvi-művelődéstörténeti tallózások. Néprajz és Nyelvtudomány 40: 357–60. (Ism.)


Deutsch-ungarische Interferenz am Beispiel der Winzerterminologie und des Atlasses der rumänienungarischen Dialekte. In Edith Funk – Werner König – Manfred Renn (Hrsg.): Bausteine zur Sprachgeschichte. Referate der 13. Arbeitstagung zur alemannischen Dialektologie in Augsburg. Heidelberg, Winter, 321–9.


Gondolatok Alsómocsolád újabb helytörténeti kötetéről. In Földi Éva – Gadányi Károly szerk.: Vox humana Bolla Kálmán professzor hetvenedik születésnapjára. Budapest, ELTE BTK Fonetikai Tanszék, 373–6. 


A török hódoltság néprajzi emlékei a földrajzi nevekben. In Piti Ferenc – Szabados György szerk.: „Magyaroknak eleiről” Ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szeged, Szegedi Középkorász Műhely, 493–503.


2001


A dialektológia és a néprajz szerepe Mészöly Gedeon munkásságában. Magyar Nyelv 97: 134–40.


Dallos Nándor – Pesti János: Hosszúhetényi szótár. Magyar Nyelvőr 125: 261–4. (Ism.)


Magyar dialektológia. Szerk.: Kiss Jenő. Osiris Kiadó, Budapest, 2001. 454 lap. Bírálók Péntek János és Szabó József.


2002


A népi szemléletmód tükröződése a szegedi tájnyelv szókészletében. In: Szeged (A város folyóirata) 2002. február 14./2: 27–30. és Magyar Nyelv 98: 140–7.


Veszprém megye földrajzi nevei. IV. A Veszprémi járás. Magyar Nyelvőr 126: 113–6. (Ism.)


A török hódoltság néprajzi és nyelvi maradványai helyneveinkben. In: Szeged (A város folyóirata) 2002. május 14./5: 54–9.


Búcsú Nyíri Antaltól. Néprajz és Nyelvtudomány 41/2: 417–8.


Nyelvjáráskutatók nemzetközi konferenciája Würzburgban. Magyar Nyelv 98: 244–7.


Dialektwörter deutscher Herkunft in der Mundart von Nagykónyi. In Bibok Károly – Ferincz István – Kocsis Mihály szerk.: Cirill és Metód példáját követve… Tanulmányok H. Tóth Imre 70. születésnapjára. Szeged, SzTE Szláv Inté-zet, 479–86.


A népi szemléletmód tükröződése a szókészletben (néhány tájszótár alapján) In Szabó Géza – Molnár Zoltán – Guttmann Miklós szerk.: IV. Dialaktológiai Szimpozion. (A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai V.), Szombathely, 19–27.


A szatymazi nyelv. In Péter László szerk.: Szatymaz földje és népe. Szeged, Szatymaz Község Önkormányzata, 481–93.


Szatymaz földrajzi nevei. In Péter László szerk.: Szatymaz földje és népe. Sze-ged,  Szatymaz Község Önkormányzata, 495–523.


A népi szemléletmód tükröződése a szegedi tájnyelv szókészletében. Magyar Nyelv 98: 140–7.


Változó tájszótárak – változatban megítélés. Magyar Nyelv 98: 473–7.


A volt vendégtanárok köszöntői: Szabó József. In: A pozsonyi magyar tanszék múltja és jelene. A Comenius Egyetem magyar tanszékének 40 éve (Dialógus Könyvek), Pozsony – Bratislava, Kalligram, 67–8.


2003


A népi szemléletmód tükröződése a nyugat-dunántúli nyelvjárási régió szókész-letében. In Hajdú Mihály – Keszler Borbála szerk.: Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. Budapest, ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, Magyar Nyelvtudományi Társaság, 479–83.


A dialektológia és az iskolai oktatás kapcsolatának vizsgálata Németországban és Ausztriában. Magyar Nyelvőr 127: 64–75.


Hagyományőrzés Veszprém földrajzi neveiben. Névtani Értesítő 25: 78–81. Nyelvjáráskutatók konferenciája Svájcban.  Magyar Nyelv 99: 371–5.


Jelentéssűrítő összetételek vizsgálata a szamosháti nyelvjárásban. Magyar  Nyelvjárások 41:  549–53.


2004


Svájc nyelvi helyzete, különös tekintettel a nyelvi kisebbségekre. Magyar Nyelv 100: 159–170; 291–8.


Búcsú Kristó Gyulától. Magyar Nyelv. 100: 236–8.


Zárszó egy magyar nyelvészeti konferenciához. Magyar Nyelvőr 128: 378–80.


Einige Lehren der Untersuchung ungarischer Dialektinseln in Jugoslawien. In  Elvira Glaser – Peter Ott – Rudolf Schwarzenbach Hrsg.: Alemannisch im Sprachvergleich. Beiträge zur 14. Arbeitstagung für alemannische Dialektologie in Männedorf (Zürich) vom 16.– 18. 9. 2002. Wiesbaden, Franz Steiner Verlag,  439–44.


2005


A nyelvjárás és az irodalmi nyelv helye és szerepe német Svájcban, különös te-kintettel az iskolai oktatásra. Magyar Nyelvőr 129: 59–70.


Dialektwörter deutscher Herkunft in der Mundart von Nagykónyi und ihr geschichtlicher Hintergrund. In Sabine Krämer-Neubert – Norbert Richard Wolf Hrsg.:   Bayerische Dialektologie. Akten der Internationalen Dialektologischen Konferenz 26.– 28. Februar 2002. Heidelberg, Universitätsverlag Winter, 313–25.


Miként vall Veszprém múltjáról a Tobak szër és a Tobak utca ? In Révay Valéria szerk.: Nyelvészeti tanulmányok. Simonyi-emlékülés 2003. (Iskolakultúra könyvek) Pécs, Iskolakultúra, 10–4.


Bálint Sándor és a nyelvtudomány. In Barna Gábor – Mód László – Simon András szerk.: „Szent ez a föld…". Néprajzi írások az Alföldről. Szeged, Néprajzi Tanszék, 33–9.


Beszámoló a 9. bajor–osztrák nyelvjárási konferenciáról. Magyar Nyelvőr 129: 392–6.


Balogh Lajos: Büki tájszótár.  Magyar Nyelv 101: 363–6. (Ism.)


A nyelvjárások és a néprajz szerepe Nyíri Antal munkásságában. In Tóth Szergej – B. Székely Gábor – Galgóczi László. Nagy szegedi nyelvészek, egyéniségek. Szeged, Generalia, 33–7.


Kálnási Árpád: Debreceni cívis szótár. Magyar Nyelvjárások 43: 133–41. (Ism.)


Die ungarische Identität und Fragen des Muttersprachgebrauchs in der Slowakei (aufgrund einer Befragung unter Pressburger Studenten). In Ulrich Kanz – Alfred Wildfeuer Hrsg.: Kreuther Kräuterbuschen. Beiträge zur 9. Bayerisch–öster-reichischen Dialektologentagung in Wildbad Kreuth September 2004, (Regensburger Dialektforum 9.) Regensburg, edition vulpes, 371–8.


2006


A négynyelvű Svájc. In: Szeged (A város folyóirata) 2006. február 18./2: 11–3.


A jelentéssűrítő összetételek típusai nyelvjárásainkban. In Galgóczi László – Vass László szerk.: A mondat: kaland. Hetven tanulmány Békési Imre 70. születésnapjára. Szeged, JGYTF Kiadó, Szeged, 345–8.


2007


Sándor Anna: A Nyitra-vidéki magyar nyelvjárások atlasza. Magyar Nyelv 103: 92–6. (Ism.)


Beszámoló a Német Dialektológia Nemzetközi Társaságának második kongresz-szusáról. Magyar Nyelv 103: 108–11.


Nyíri Antalra emlékezve születésének 100. évfordulóján. „Minden magyar embernek törekednie kellene a köznapi életben is a helyes és szabatos önkifejezésre. Honismeret 2007/2: 19–22.


Néhány, -ú, -ű képzővel keletkezett tájszó magyarázata. In Benő Attila – Fazakas Emese – Szilágyi N. Sándor szerk.: Nyelvek és nyelvváltozatok. Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére II. Kolozsvár, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 293–8.

 

Népi szemléletmóddal keletkezett szókészleti elemek nyelvjárásainkban. In Guttmann Miklós – Molnár Zoltán szerk.: V. Dialektológiai Szimpozion (A Berzsenyi Dániel Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai VIII.)  Szombathely, 17–23.


Zárszó az V. Dialektológiai Szimpozionhoz. In Guttmann Miklós – Molnár Zoltán szerk.: V. Dialektológiai Szimpozion (A Berzsenyi Dániel Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai VIII.) Szombathely, 325–9.


Zur Spiegelung der volkstümlichen Betrachtungsweise im Wortschatz einiger ungarischer Mundarten. Indogermanische Forschungen. Zeitschrift für Indoger-manistik und allgemeine Sprachwissenschaft. Walter de Gruyter, Berlin – New York, 112: 303–15.


A török hódoltság nyomai Törökkoppány földrajzi neveiben. Névtani Értesítő 29: 49–55.


A Veszprém megyei regionális köznyelvi kutatások terve és az előzmények. In Zelliger Erzsébet szerk.: Nyelv, területiség, társadalom. A 14. Élőnyelvi Konfe-rencia (Bük, 2006. október 9–11.) előadásai. Zelliger Erzsébet. MNyTK. 228. sz. Budapest, 405–15.


2008A török kor emléke Somogy megye földrajzi neveiben. Magyar Nyelvőr 132: 86–93.


Zárszó az V. Dialektológiai Szimpozionhoz. Magyar Nyelv 104: 121–5.


Nyíri Antalra emlékezve. In Büky László – Forgács Tamás – Sinkovics Balázs szerk.: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei V. Szegedi Tudományegyetem BTK – Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, 9–15.


2009


Gondolatok Ördög Ferenc Válogatott tanulmányok című kötete kapcsán. Magyar Nyelvőr  133: 101–4.


Utószó Bokor József  Nyelviség és magyarság a Muravidéken című könyvéhez. Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 161–4.


Még egyszer a bosnyáknyakú származékszó magyarázatáról. Magyar Nyelvőr 133: 492–5.


2010


Velcsov Mártonné 80 éves.  Magyar Nyelv 106: 112–5.


Régi korok emléke Somogy megye földrajzi neveiben. Magyar Nyelvőr 134: 42–54.


Régi korok emléke Tolna megye földrajzi neveiben. Magyar Nyelvőr 134: 195–211.


Sebestyén Árpád: Szülőföld és nyelvi hagyomány. Válogatás Sebestyén Árpád írásaiból. Magyar Nyelvőr 134: 250–3. (Ism.)


Pesti János: Alsómocsoládi tájszótár. Magyar Nyelv 106: 234–42. (Ism.)


A kupa’mélyedés, gödör’ tájszóról. Magyar Nyelv 106: 346–53.


2011


Szent István és Mátyás király emléke a Veszprémi járás földrajzi neveiben. In Kolláth Anna és Gróf Annamária szerk.: Szépbe szőtt hit… Köszöntő könyv Varga József tiszteletére. Maribor – Lendva, Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Magyar Nemzetiségi és Művelődési Intézet, Lendva, 225–33.


Észrevételek és kiegészítések Baski Imrének „A török hódoltság néprajzi és nyelvi maradványai földrajzi neveinkben” című könyvemről írt ismertetéséhez. Névtani Értesítő 33: 243–54.


2012


A Baranya megyébe települt németek néphagyományainak maradványai a földrajzi nevekben. In Vörös Ferenc szerk.: A nyelvföldrajztól a névföldrajzig III. Nyelvjárás – néprajz – művelődéstörténet. Szombathely, Savaria University Press, 175–83. 


„Nem a gyors siker a legfontosabb, hanem az alaposság” In Wacha Imre szerk.: Diófát ültetek, nem magamnak, hanem a késő utókornak. Emlékkötet Deme László nyelvészprofesszor tiszteletére. Kazinczy Ferenc Gimnázium, Győr, 49–55.


2013


A dél-dunántúli német betelepülések néprajzi és nyelvi nyomai a földrajzi nevekben. Magyar Nyelvőr 137: 155–72; 342–55; 462–80.

 

2014     

                                                                  

A dél-dunántúli német betelepülések néprajzi és nyelvi nyomai a földrajzi nevekben. Magyar Nyelvőr 138: 17–39.


A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben. Magyar Nyelvőr 138: 408–23.2015


A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben. Magyar Nyelvőr 139: 18–38; 157–72;  436–50.    


2016


A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben. Magyar Nyelvőr 140: 23–40.


Mátyás király emléke a földrajzi nevekben. In Géczi János – Tölgyesi József szerk.: Neveléstudomány, sors, idő. A 90 éves Orosz Sándor köszöntése. Pannon Egyetem MFTK. Veszprém. 189–201.