A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VI.

 
 1. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VI. Szerkesztette: Bakró-Nagy Marianne – Forgács Tamás. Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, 2011. 1. Bakró-Nagy Marianne - Forgács Tamás - Sinkovics Balázs: Bevezető 5

 2. Dömötör Adrienne: Egyes és többes számot váltakoztató jelzős szerkezetek a kései ómagyar és a középmagyar korban 7

 3. É. Kiss Katalin: A Jókai-kódex tagadó szerkezetei 19

 4. Egedi Barbara: Az ómagyar határozott névelő kialakulásának grammatikai vonatkozásai 35

 5. Forgács Tamás: Újabb vizsgálatok a frazeológiai egységek lexikalizációs folyamatai körében 49

 6. G. Orosz Renáta: Miért bolond(ul) a bolond? Jelentéstani változások vizsgálata a bolond kapcsán 65

 7. Haader Lea: Ómagyar megakadásjelenségek: Ráskay Lea tollbotlásának típusai 79

 8. Hegedűs Veronika: Névutós kifejezések a Jókai-kódexben 95

 9. Horváth Katalin: Szurkol igénk eredete és rokonsága. Egy téves etimológia nyomában 105

 10. Horváth László: A felszólító módú igealakok kettősségének diakrón korpuszvizsgálata 115

 11. Juhász Dezső: A magyar nyitódó kettőshangzók történetéről a tér és idő dimenziójában 123

 12. Kalcsó Gyula: Lehetett-e Sylvester János egy bécsi nyomtatványtöredék magyarra fordítója? 129

 13. Kuna Ágnes: A XVI-XVII. századi orvosi receptek történeti-kognitív pragmatikai megközelítése 141

 14. Nádasdi Péter: Az isten-adta- és a magva-szakadt-féle szerkezetek vizsgálata a nyelvemlékek tükrében 157

 15. Nyirkos István: A magyar hangrend a toldalékok felől nézve 177

 16. Peredy Márta: Az ige-igekötő sorrend a Jókai-kódexben 181

 17. Schirm Anita: Adalékok a vajon diskurzusjelölő történetéhez 199

 18. Sipos Mária: Kontaktusjelenségek és etimológia 211

 19. Sipőcz Katalin: Az obi-ugor ditranzitív szerkezetek történeti hátteréről 221

 20. T. Somogyi Magda: A felújított és megújított képzők. A nyelvújítás hatása a képzőrendszerre 229

 21. Tóth Ildikó: A ragozott főnévi igenevek a kései ómagyar korban 249
 22. A kötet pdf-ben letölthető: itt, a térképek pedig: itt