Dr. habil. Békési Imréné dr. Fejes Katalin

 

Publikációs lista


Könyvek:

Monográfiák, tanulmánykötetek:


 1. Egy korosztály írásbeli nyelvhasználatának alakulása. Tankönyvkiadó Vállalat, 151 p. Budapest, 1981.


 1. A szintaktikai állomány természete gyermekszövegekben. Nyelvtudományi Értekezések 136. sz. 96 p. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993.


 1. A tankönyvszöveg szintaktikai jellemzői. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 214 p. Szeged, 2002.


 1. Szintaxis és koreferencialitás. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 175 p. Szeged, 2005.


Könyv- és folyóiratszerkesztések:


 1. Hipotézisek és realitások a lingvisztikában. (Társszerk.) Előadások Deme László tiszteletére 75. születésnapja alkalmából. Szegedi Akadémiai Bizottság kiadványai V. Szeged, 1996.


 1. Módszertani Közlemények.  Tanítók és tanárok lapja. 50. évf. (Szerkesztő: 1978–)


Tankönyvek, feladatgyűjtemények, útmutatók:


 1. Anyanyelvünk. Tankönyv az általános iskola 2. osztálya számára. Tankönyvkiadó Vállalat, 1979.


 1. Anyanyelvünk. Tankönyv az általános iskola 3. osztálya számára. (Társszerző). Tankönyvkiadó Vállalat, 1980.


 1. Édes anyanyelvünk. Általános iskola, 2. osztály. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994. (Átdolgozott kiadás)


 1. Tankönyvhasználati útmutató.  Anyanyelvünk. 2. osztály. Tankönyvkiadó Vállalat, 1979.


 1. Anyanyelvi feladatgyűjtemény az összevont osztályú tanulócsoportok számára. Tankönyvkiadó Vállalat, 1979.


 1. Elemzések a mondat szintje alatt és fölött.  (Társszerzővel) JGYF Kiadó, Szeged, 1998.Tanulmányok, cikkek:

Külföldön megjelent tanulmányok:


 1. Lebensalter – Text – Syntax. Grazer Linguistische Studien 27. 21–27. Graz, 1986.


 1. Az elmondott vers szerkezete. Szöveg és stílus. Szabó Zoltán köszöntése. Szerk. Péntek János. 161–164. Kolozsvár 1997.


 1. La sintassi del linguaggio infantile: Rassegna Italiana di Linguistica Applicata XXX. 2–3. 91–95. Bulzoni Editore, Roma. 1998.

 

 1. L’intenzionalità come funzione organizzatrice del testo. Rassegna Italiana di Linguistica Applicata, Quadrimestrale a cura del Centro Italiano di Linguistica Applicata Bulzoni Editore, Roma, 2001. 51-56.


 1. A szintagmabokor értelmező felbontási lehetőségei. In: A nyelvész Brassai élő öröksége. Szerk.: Péntek János. Erdélyi Tudományos Füzetek 256., 123–7.Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2005.


 1. A feltételes alárendelés koreferencia-viszonyai egy Babits-költeményben. Nyelvek és nyelvváltozatok 1. Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére. Szerk.: Benő Attila–Fazakas Emese–Szilágyi N. Sándor.  Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai 4., 309–14. Kolozsvár, 2007.


 1. Le soluzioni linguistiche dell’interpretazione di un conflitto illustrato italiano e ungherese a confronto. In: Quaderni Vergeriani, Annuario Dell’Assciazione Culturale Italoungherese del Friuli Venezia Giulia, Duino Aurisina, Anno IV, n.4. 57–67. –Trieste, 2008.


ERIH-listás cikkek:


 1. Szavalatrészletek összehasonlító elemzése. Magyar Nyelvőr 98. évf. 266–277. 1974.


 1. Lebensalter – Text – Syntax. Grazer Linguistische Studien 27. 21–27. Graz, 1986.


 1. A szintagmabokor harmadik fajtája. Magyar Nyelvőr 118. évf. 4. sz. 437–444. 1994.


 1. A felszíni forma és a logikai forma viszonya a költői nyelvhasználat vizsgálatában. Magyar Nyelvőr 120. évf. 3. sz. 288-293. 1996.


 1. La sintassi del linguaggio infantile: Rassegna Italiana di Linguistica Applicata XXX. 2–3. 91–95. Bulzoni Editore, Roma. 1998.


 1. Az alkalmazott nyelvészet fogalma, területei. Az alkalmazott nyelvészet egy tankönyvíró szemével. In: Alkalmazott Nyelvtudomány 1. 13-14. Veszprém, 2001.


 1. L’intenzionalità come funzione organizzatrice del testo. Rassegna Italiana di Linguistica Applicata, Quadrimestrale a cura del Centro Italiano di Linguistica Applicata Bulzoni Editore, Roma, 2001. 51-56.


 1. Egy mondat helye a vers koreferenciális szerveződésében (József Attila: „A mindenséggel mérd magad!”). Magyar Nyelvőr 126. évf. 1.sz. 31-40. 2002.


 1. A szabad vonatkoztatás empirikus vizsgálata. Magyar Nyelvőr 129. évf. 2. szám,243-245. 2005.


Könyvrészletek:


 1. Mondatszerkezeti sajátságok optimális aránya a tízéves tanulók fogalmazásaiban. A magyar nyelv grammatikája. Nyelvtudományi Értekezések 104. sz. 311–315. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977.


 1. Szintaktikai adatok a kilencéves tanulók nyelvhasználati szintjéről. Tantárgypedagógiai kutatások. OM Pedagógusképző Osztály kiadványa, 52–58. Baja, 1974.


 1. Az új tanterv a készülő alsós tankönyvekben. Szótagolás és elválasztás 1. Módszertani Közlemények 17. évf. 2. sz. 45–53. 1977.


 1. Szótagolás és elválasztás 2. Módszertani Közlemények 17. évf. 2. sz. 97–105. 1977.


 1. A funkcionális szemlélet felhasználása a nyelvhasználati készség fejlesztésében és ellenőrzésében. Az anyanyelvi oktatás korszerűsítésének műhelyében. 1. k. 53–96. Nyíregyháza, 1978.


 1. Néhány mondatszerkezeti sajátság összefüggése iskolai fogalmazásokban. Néprajz és Nyelvtudomány XXII–XXIII. 123–137. Szeged, 1978–1979.


 1. A szövegalkotási készség mérése. A szövegtan a kutatásban és az oktatásban. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 154. sz. 137–140. Kaposvár, 1979.

    

 1. A 2. osztályos Anyanyelvünk tankönyvről. A Tanító, 1979/5. 6–11.


 1. „Játsszunk a hangunkkal!” Módszertani Közlemények 19. évf. 4. sz. 223–225 (1979).


 1. Az igeneves szerkezetek a Fizika 6 szövegében. Néprajz és Nyelvtudomány XXIV–XXV. 195–204. Szeged, 1980–1981.


 1. Életkor – szöveg – szintaxis. Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Szerk. Szende Aladár. 390–401. Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1986.


 1. A szerkesztettségi mutatók környezetstruktúrája a korrelációs együtthatók tükrében. Néprajz és Nyelvtudomány XXIX. 37–49. Szeged, 1985–1986.


 1. A mondategységek telítettségi mutatójának környezetstruktúrája. Néprajz és Nyelvtudomány XXX. 49–61. Szeged, 1987–1988.


 1. A szintmélységmutató környezetstruktúrája. Acta Acad. Paed. Szegediensis, Ser. Ling.–Litt.–Aest. 29–35. Szeged, 1987.


 1. A mondategység telítettségi mutatójának környezetstruktúrája. Néprajz és Nyelvtudomány XXXI–XXXII. 49–61. 1987.


 1. A nemzetiségi környezet és a mondatszerkezeti sajátságok néhány összefüggése. A magyar nyelv rétegződése. Szerk. Kiss Jenő és Szűts László. 2. k. 308–311. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988.


 1. Szintaktikai összefüggések szociológiai szempontból. Első Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. Szerk. Székely Gábor. 2. k. 472–476. Nyíregyháza, 1991.


 1. A matematikai statisztika térhódítása a nyelvhasználat kutatásában. Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetéből. Szerk. Kiss Jenő és Szűts László 164–167. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991.

  

 1. Szintaktikai összefüggések nemzetiségi környezetben. Társadalmi és területi változatok a magyar nyelvben. Szerk. Kontra Miklós. 29–34. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 1992.


 1. Egy szövegtípus szintaxisának statisztikai vizsgálatáról. Szemiotikai szövegtan 5. k. Szerk. Petőfi S. J.–Békési I.–Vass L. 59–76. JGYTF Kiadó, Szeged, 1992.


 1. Az intencionalitás szövegszervező szerepe. Második Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. Szerk. Papp Ferenc és Lengyel Zsolt. 221-224. Egyetemi Kiadó, Veszprém, 1994.


 1. A szóalakon belüli igeképzők szintagmaalkotó sajátosságai. Hipotézisek és realitások a lingvisztikában. Szerk: B. Fejes Katalin és R. Molnár Emma. MTA Szegedi Területi Bizottsága 5. k. 25-28. Szeged, 1996.


 1. Hangzáskép, íráskép (Juhász Gyula: Anna örök). Néprajz és Nyelvtudomány XXXVIII. 7–12. Szeged, 1997.

      

 1. Utazás térben és lélekben (Az intencionalitás kompozíciós szerepe a történetben). Szemiotikai szövegtan 10. k. Szerk. Petőfi S. J.–Békési I.–Vass L. 185–192. JGYTF Kiadó, Szeged, 1997.


 1. A szószerkezetbokor elemzése. Anyanyelv és iskola az ezredfordulón Szerk: V. Raisz Rózsa. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207. sz. 143–146. 1997.


 1. Az elmondott vers szerkezete. Szöveg és stílus. Szabó Zoltán köszöntése. Szerk. Péntek János. 161–164. Kolozsvár 1997.

      

 1. Kompozícióalkotó koreferencia-nyalábok. József Attila: Thomas Mann üdvözlése. Officina Textologica 2. Szerk. Petőfi S. János. 194–207. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1998.


 1. A kommunikatív jelentés vizsgálata egy szövegmondat összetevőinek lineáris elrendezésében. Officina Textologica 3. Szerk. Szikszainé Nagy Irma. 132–141. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1999.


 1. Tematikai koreferencia-nyalábok egy Illyés-naplójegyzetben. Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában 1. k. Szerk.: V. Raisz Rózsa és H. Varga Gyula. MNyTK  212. sz. 241–248. Budapest, 1999.


 1. Az elhallgatott főmondat. Ember és nyelv. Tanulmánykötet Keszler Borbála tiszteletére. Szerk. Kugler Nóra és Lengyel Klára. 94–97. ELTE BTK, Budapest, 1999.


 1. Egy mondatszerkezet-típus használata. Iskolakultúra IX. 5. 76–78. 1999.


 1. A szószerkezetbokor megszólaltatásának néhány tanulsága. Vox Humana. Bolla Kálmán professzor hetvenedik születésnapjára. Szerk. Földi Éva és Gadányi Károly. 155–158. ELTE BTK, Budapest, 2000.


 1. A versmondatok megszólaltatásának néhány tanulsága. Egyetemi Fonetikai Füzetek 28. Sorozatszerk.: Bolla Kálmán. 59-6l. Budapest, 2000.


 1. A képi és a nyelvi információ összefüggése alárendelő szerkezetekben (A Természetismeret 6 és a Fizika 7 című tankönyvek szövegében). Szemiotikai Szövegtan 13.  93–104. JGYF Kiadó, Szeged, 2000.


 1. A koreferencialitás és a szintaxis szerveződése művészi, valamint iskolai szövegekben. Habilitációs értekezés tézisei. 16 p. Pécsi Tudományegyetem, 2000.


 1. Az aktuális tagolódás és a koreferenciális szerveződés összefüggése egy Illyés-naplójegyzetben. In: Funkcionális mondatperspektíva és szövegszerkesztési stratégia Szerk.: Kabán Annamária, 47-55. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2001.


 1. Egy versmondat koreferenciális szerveződése. In: Szöveg az egész világ (Petőfi S. János 70. születésnapjára.) Szerk.: Andor József―Benkes Zsuzsa―Bókay Antal, 70-78. Tinta Kiadó, Budapest, 2001.


 1. Kreatív gyakorlatok illusztrált szövegekkel egy magyar-olasz összehasonlító vizsgálat alapján.  In: Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben és fejlesztésben a XXI. század elején. 191-199. Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai, 216., Budapest, 2002.


 1. Multimedialitás és szövegalkotás. In: A nyelv nevelő szerepe. A XI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásainak válogatott gyűjteménye. Szerk.: Fóris Ágota–Kárpáti Eszter–Szűcs Tibor. 209-215. Lingua Franca Csoport, Pécs, 2002.


 1. Egy megrajzolt konfliktus értelmezésének nyelvi megoldásai magyar–olasz összevetésben.  In: Special Edition / Jubileumi kötet. V. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem. CD Szerk.: Lengyel Zsolt–Navracsics Judit). VE Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, 2003.


 1. On Linguistic Research into Educational Texts. In: Nyelvészet és interdiszciplinaritás. Szerk. Navracsivs Judit és Tóth Szergej. 209–212. Szeged– Veszprém,  2004.)


 1. A szintagmabokor értelmező felbontási lehetőségei. In: A nyelvész Brassai élő öröksége. Szerk.: Péntek János. Erdélyi Tudományos Füzetek 256., 123–7.Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2005.


 1. Egy mondat helye a vers koreferenciális szerveződésében (József Attila: „A mindenséggel mérd magad!”). SZEGED 17. (2005), 4-5. szám 17―20. (A téma első változatának megjelenése: Magyar Nyelvőr 126. (2002/1.), 31-40.)


 1. Szintaktikai és szemantikai jegyzetek egy PISA-teszt mondatához. Pedagógián innen és túl. A 70 éves Zsolnai József köszöntése. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005.


 1. Azonos szintű mellékmondatok közömbös viszonya. A mondat: kaland. Szerk. Galgóczi László és Vass László, 107–111. JGYF Kiadó, Szeged, 2006.


 1. Koreferencia-viszonyok a két- és többtagú összetett mondatban. Nyelvtudomány II. Új folyam (XLIII.), 9–19. Szeged, 2006.


 1. La questione della traducibilitá della struttura fonica nelle poesie. Un’analisi comparativa ungherese-italiana. (Társszerzővel). Miscellanea di studi in onore di Mária Farkas. Szerk.: Kollár Andrea, 65–77. JATEPress, Szeged, 2006.


 1. A többtagúság néhány tanulsága az alárendelés vizsgálatában. Nyelvi modernizáció. Szaknyelv, fordítás, terminológia. MANYE XVI., 573-577. Pécs – Gödöllő, 2007.


 1. A feltételes alárendelés koreferencia-viszonyai egy Babits-költeményben. Nyelvek és nyelvváltozatok 1. Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére. Szerk.: Benő Attila–Fazakas Emese–Szilágyi N. Sándor.  Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai 4., 309–14. Kolozsvár, 2007.


 1. Szintaktikai és koreferenciális összefüggések költői szövegekben . MANYE XVII. Siófok, 2008. (DVD)


 1. A feltételes mondatok szerepe a késleltetésben (Babits Mihály: Mint különös hírmondó…). Tiszatáj 62. évf. 11, 83–89. 2008.


 1. Le soluzioni linguistiche dell’interpretazione di un conflitto illustrato italiano e ungherese a confronto. In: Quaderni Vergeriani, Annuario Dell’Assciazione Culturale Italoungherese del Friuli Venezia Giulia, Duino Aurisina, Anno IV, n.4. 57–67. –Trieste, 2008.


 1. A megsejtett búcsú (József Attila: Klárisok). In: Egy autonóm ember. Török Gábor emlékének. Szerk. Nagy L. János. Egyetemi Kiadó, JGYF Kiadó, Szeged, 2011. 16–22.


Recenziók:


 1. Deme László: Mondatszerkezeti sajátságok gyakorisági vizsgálata. Akadémiai Kiadó, 1971. Szemiotikai szövegtan 2. 123–128. JGYTF Kiadó, Szeged, 1991.


 1. Török Gábor: A líra: logika. József Attila költői nyelve. Magvető–Tiszatáj, Budapest, 1968. Szemiotikai Szövegtan 3. 148–151. Szeged, 1991.


 1. R. Molnár Emma: Fizikatankönyvek anyanyelvi lektorálásáról. Szemiotikai Szövegtan 13.  113. Szeged, 2000.


 1. Gáspári László: A funkcionális alakzatelmélet néhány kérdése. A gondolatalakzatok. Az alakzatok világa 1. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2001. In: Szemiotikai Szövegtan 15. 242–243.


 1. Szathmári István szerk.: A retorikai kérdés a nyelvhasználatban. Az alakzatok világa 2. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2001. In: Szemiotikai Szövegtan 15. 244–245.


 1. Szikszainé Nagy Irma: A retorikai kérdés rövid tudománytörténete. Az alakzatok világa 3. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2001. In: Szemiotikai Szövegtan 15. 245–246.


 1. Czetter Ibolya: Az ismétlés gondolatalakzatainak értelmezése Márainak a Napló 1943–1944 és a Napló 1984–1989 című műveiben. Az alakzatok világa 4. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2001. In: Szemiotikai Szövegtan 15. 246.


 1. Heltainé Nagy Erzsébet: Az ismétlés és az ellentét alakzatai Sinka István: Kadocsa, merre   vagy? című kisregényében. Az alakzatok világa 5. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2001.  In: Szemiotikai Szövegtan 15. 247.


 1. Kabán Annamária: A sorismétlés mint versszöveg-szervező alakzat. Az alakzatok világa 6. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2002.  In: Szemiotikai Szövegtan 16. 176–177.


 1. Tátrai Szilárd: A történet hangsúlyozott elbeszéltsége mint a történetmondás pragmatikus alakzata (Ottlik Géza: Iskola a határon). Az alakzatok világa 7. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2002.  In: Szemiotikai Szövegtan 16. 177.


 1. Rozgonyiné Molnár Emma: Alakzattársulások egy szépprózai műalkotásban (Szomory Dezső: A párizsi regény). Az alakzatok világa 8. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2002.  In: Szemiotikai Szövegtan 16. 177–178.


 1. Szathmári István: Alakzatok Márai Sándor Halotti beszéd című versében. Az alakzatok világa 9. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2002.  In: Szemiotikai Szövegtan 16. 178.


 1. Czetter Ibolya: Az elhagyás alakzattípusai és értelmezésük a Márai-naplók alapján. Az alakzatok világa 9. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2002.  In: Szemiotikai Szövegtan 16. 178.


 1. Keszler Borbála: Írásjel-használati gyakorlókönyv. Az írásjelhasználat szabályai,   problémái    és története. Módszertani Közlemények 46. évf. 5. 231–233. 2006.


 1. V. Raisz Rózsa: Aki megszelídítette a magyar mondatot (Dolgozatok Mikszáth Kálmán       stílusáról). Módszertani Közlemények, 2009. 49. évf. 2. szám. 45–47.


 1. V. Raisz Rózsa: Szövegszerkezet és stílus Márai Sándor kisprózai műveiben. Pandora       Könyvek 11.  Módszertani Közlemények, 2009. 49. évf. 3. szám.


 1. Németh Miklós: Nyelvi változás és váltakozás társadalmi és műveltségi tényezők      tükrében. JGYF Kiadó, Szeged, 2008. Módszertani Közlemények, 2009. 49. évf. 4. szám


 1. Kasza T. Márta: Magyar értelmező képes szótár (Hungarian Illustrated Dictionary) Szeged, Novum Kiadó, 2008. In: Modern Nyelvoktatás, XVII. évf. 2-3.szám, 2010. augusztus, 114-116.