Zs. Sejtes Györgyi

 


Konferencia-előadások
1989: Aphasic grammar. MTA Nyelvtudományi Intézet. Budapest


1995: Az NyKIT program az általános iskolában. Magyartanárok Nyári Akadémiája. Szeged


1996: Az NyKIT program sajátosságai. Magyartanárok Nyári Akadémiája. Szeged


1997: A helyi tantervek kidolgozásának módszerei. Ped. Int. Szeged


1997: Az NyKIT program és a nat. Magyartanárok Nyári Akadémiája. Szeged


1998: Az NYKIT program a gyakorlatban. Magyartanárok Országos Konferenciája. Eger


1999: A kommunikáció tanítása a magyarórán. Kecskeméti Drámapedagógiai Műhely


2003: Egy nemcsak fonológiai adatbázis specifikációja. MANYE–Győr


2003: A számítógéppel segített olvasástanítás és beszédterápia adatbázisainak empirikus háttere. A tanítás minősége és a megújuló módszertani kultúra konferencia. Szeged


2003: Alternatív attitűd, alternatív program. Hagyományok és újítások a pedagógiában. Szeged


2003: Új lehetőségek a magyartanításban: a számítógép használata a tanítás-tanulás folyamatában. Mit? Kinek? Hogyan? Vezetőtanárok I. Országos Módszertani Konferenciája. Szeged


2003: Hangátmenetek a beszédfelismerésben. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged


2004: Az anyanyelvtanítás módszertana (30 órás kurzus vezetése). Szabadka


2004: „Beszédmester”. MANYE – Nyíregyháza


2004: Innováció az olvasásfejlesztésben és a beszédjavítás-terápiában: a „Beszédmester”. Multimédia az oktatásban konferencia. Szeged, SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet


2004: Nyári Akadémia, Szabadka. Kulcskompetenciák a magyartanításban; Nyelvészet és kommunikáció; Drámajátékok a nyelvtanórán; A számítógép használata a nyelvtanórán.


2004: Mesék, mondák mítoszok és a számítógép. Mit? Kinek? Hogyan? Vezetőtanítók I. Országos Módszertani Konferenciája. Baja


2004: Nyerni vagy nem nyerni? Írni vagy nem írni? Pályázatírás dióhéjban. Gyakorlóiskolák Iskolaszövetsége. Igazgatói Tanácskozás


2004: Számítógéppel segített olvasásfejlesztés: „Beszédmester”. Csongrád Megyei Pedagógiai Intézet „Rendezvényház”


2004: Irodalom és informatika? Irodalom és informatika! Csongrád Megyei Pedagógiai Intézet „Rendezvényház”


2005: Orvosi „íródeák”. Latin szavak és szószerkezetek egy diktáló programban. MANYE XV. Miskolc


2005: Barát vagy ellenség? Számítógéppel segített oktatás. MANYE XV. Miskolc


2005: Barát vagy ellenség? Számítógéppel segített olvasásfejlesztés. Multimédia az oktatásban 11. országos konferencia. Budapest


2005: Nyári Akadémia, Szabadka. A felzárkóztatástól a tehetségondozásig; A kommunikáció elmélete és gyakorlata az anyanyelvtanításban; Szövegértés 1-2.; Az irodalomtanítás trükkjei (a XX. század irodalmához)


2005: Gépi tanulás és alkalmazása az olvasásfejlesztésben és a beszédjavítás-terápiában. II. Kiejtési Konferencia. Eger


2005: Szövegértés műhelygyakorlat (felső tagozat). Őszi szakmai nap. Budapest. ELTE


2005: „Speechmaster” in action. Communication in a Shared World. 5 th Eastern and Central European Regional Augmentative and Alternative Communication Conference. Budapest


2006: Tudástranszfer az anyanyelvtanításban (Lehetséges alternatíva a szemléletváltásra). Baja


2006: Anyanyelvtanítás szemléletváltással. Zalaegerszeg. Zala Megyei Művelődési és Pedagógiai Intézet


2006: A kompetenciaalapú oktatási programcsomagok alkalmazása – szövegértés – szövegalkotás programcsomag az 5-8. évfolyamon (30 óra SuliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht.)


2006: Szövegelünk? Szövegeljünk! A szövegértés tanításának trükkjei. Mit? Kinek? Hogyan? Vezetőtanárok III. Országos Módszertani Konferenciája, Budapest


2006: Anyanyelv és informatika? A számítógép használata a nyelvtanórán. Mit? Kinek? Hogyan? Vezetőtanárok III. Országos Módszertani Konferenciája, Budapest


2006: A kritikai gondolkodás fejlesztésének lehetőségei a szövegértés-szövegalkotás tanításában. Mestersége: tanító Tanítók IV. Országos Szakmai Tanácskozása, Szeged


2006: Beszédmester I-II. „ Kommunikációkutatás 2006, Szeged


2007: „Beszédmester”- számítógéppel segített olvasásfejlesztés és beszédjavítás-terápia, III. Gyermeknevelési konferecia – Globalizált szélsőségek, Siklós


2007: Mit? Kinek? Hogyan? A kompetenciaalapú oktatás a gyakorlatban SZTE JGYPK Tudományos és művészeti műhelyei, Szeged


2007: Innováció az olvasásfejlesztésben (számítógéppel segített szövegértés-fejlesztés), MANYE XVII. Siófok


2007: Nyári Akadémia, Szabadka. Az „álombeosztott” kompetenciái; A szövegértés tanításának trükkjei.


2007: Fókuszban a szövegértés; nyelvi nevelés az általános iskolában. Nevelési Konferencia, Makó


2007: Sztenderdek nemcsak magyar szakos tanárjelölteknek III. Szakmódszertani Tanácskozás MTA Szakmódszertani Albizottsága, Budapest


2007: “Kompetenciadivat” magyar szakos tanárjelölteknek, avagy lehetséges sztenderdek a szövegértés, szövegalkotás tanításához, Mit? Kinek? Hogyan? Vezetőtanítók és -tanárok IV. Országos Módszertani Konferenciája, Szekszárd


2007: Az anyanyelvi nevelés lehetőségei a közoktatásban. Kerekasztal a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest


2007: “Kompetenciadivat” vagy társadalmi elvárás? HEFOP 3.1.3. Szegedi Kistérség Többcélú társulása, Szeged, Biológiakutató Központ


2007: Szövegelünk? Szövegeljünk! A szövegértés tanításának trükkjei, HEFOP 3.1.3. Szegedi Kistérség Többcélú társulása, Szeged, Biológiakutató Központ


2007: Kompetens szövegértés - Szövegértés kooperatív technikákkal. VIII. Makói Pedagógiai Konferencia


2007: “Az anyanyelvi nevelés lehetőségei a közoktatásban” MTA, Nyelvtudományi Intézet, Budapest


2008: “Kompetenciadivat” avagy jó gyakorlat a HEFOP 3.1.3-as pályázat kapcsán, Szeged


2008: A szövegértés elmélete és gyakorlata, Közoktatási Konferencia, Szabadka


2008: Szövegértési technikák tanítása “Nyitnikék” Hogyan tovább kompetenciaalapú oktatás? Mórahalom


2008: Kompetenciaalapon az olvasástechnikától a szövegértésig. Tudástranszfer az anyanyelvtanításban. MTA, Nyelvtudományi Munkabizottság, ELTE, Budapest


2008: Kompetenciadivat vagy élethosszig tartó tanulás Az élethosszig tartó tanulás tendenciái a Dél-alföldi Régióban konferencia, Békéscsaba


2008: „Kompetenciadivat” vagy egy lehetséges alternatíva a szemléletváltásra, Fizikatanári Ankét, Gyula


2008: Szövegelünk? Szövegeljünk!” A szövegértés és a szövegalkotás tanítása grammatikai megközelítésben A motiváció ereje konferencia – Motiváció a hatékony tanulásért és tanításért, Budapesti Európai Ifjúsági Központ


2009: TÁMOP 3.1.4. Projektindító, Pomáz


2009: Beszédmester- beszédjavítás-terápiai és olvasásfejlesztő rendszer, „Tanulva tanítunk – az oktatás fejlesztéséért” XI. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia, Hajdúszoboszló


2009: „Bátorság a tehetséghez” a szövegértés, szövegalkotás tanításában. Egyenlő esélyek?!?! Tehetség ... (pontok)! Gyakorlóiskolák V. Országos Módszertani Konferenciája, Pécs


2009: Innováció az olvasásfejlesztésben és a beszédjavítás-terápiában: a „Beszédmester” Anyanyelv- pedagógiai konferencia, Budapest


2010: A szövegértés, szövegalkotás tanítása tanórai keretben tanórán kívül A „Jugy(ú)jság” projekt „Ami kiállta az idő próbáját” Gyakorlóiskolák VI. Országos Módszertani Konferenciája, Debrecen


2010: Kompetencia alapú oktatás, mentorképzés, osztályfőnöki munka, humán erdei iskola, IKT, Öko-program Gyakorlóiskolák VI. Országos Módszertani Konferenciája, Debrecen


2010: Együtt könnyebb! Szülők, nevelők a gyermekekért Mire jó az iskola? Tempus Közalapítvány Szeged


2010: Digitális tananyagok és használatuk a szövegértés kompetenciaterületen című műhelyfoglalkozás megtartása, Homokháti Iskolaszövetség, Mórahalom


2010: Jó gyakorlatok a Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolában – különös tekintettel a szövegértés- szövegalkotás tanítására, Szeged


2011: Ami az anyanyelvkönyvekből kimaradt… II. Vályi András anyanyelv-pedagógiai konferencia, ELTE-BTK, Budapest


2012: Mit?Kinek? Hogyan? Miért? a szövegről, Vezetőtanítók- és tanárok VII. Országos Módszertani Konferenciája,  Győr, 2012. október 12-13.


2013: Mit? Hogyan? – A szövegértés tanításáról magyar szakos tanárjelölteknek, Vzdelávanie, výskum a metodológia (Oktatás, kutatásésmódszertan), International Research Institute, Komarno. 2013. január 7-8.


2013: A szövegtantól a hangtanig, Találkozások az anyanyelvi nevelésben konferencia, Pécs, 2013. április 22.


2013: A szövegértés, szövegalkotás tanításának egy konceptuális lehetősége a plusz 10 %-ban, Kihívások a társadalomban, válaszok az iskolákban Vezetőtanítók és –tanárok VIII. országos módszertani konferenciája


2013: Szövegértés:  „Top-down!”- a fejlesztés lehetséges tartalmi és fogalmi kerete, III. Vályi András anyanyelv-pedagógiai konferencia, ELTE-  BTK, Budapest


2014: A szövegértési képesség fejlesztése az alkalmazás aspektusában (funkcionális modellben, mintafeladatokkal), Vzdelávanie, výskum a metodológia (Oktatás, kutatás és módszertan), International Research Institute, Érsekújvár


2014: A modern kommunikációelméleti modellek elemei azanyanyelvi kompetencia- fejlesztés gyakorlatában, Tartalom és forma Weöres Sándor költészetében; Mi a csokoládé? Az ördög csábítása vagy művészet?, XVIII.  Szabadkai Nyári Akadémia, augusztus 12.


2014: A funkcionális szemléletű anyanyelvtanítás gyakorlata, Szlovéniai pedagógusok továbbképzése Szegeden, augusztus 25.


2015: Szövegelünk? Szövegeljünk!A szöveg fogalma a pedagógiai alkalmazás tükrében, International Research Institute, január 12-14.


2015: Pedagógusok minősítése és értékelése, Szentes, február 04.


2015: A szövegértési képesség fejlesztéséről nem csak magyar szakos tanárjelölteknek , Nyelvek-célok-stratégiák: fókuszban az osztatlan  tanárképzés, SZTE, febr. 20.


2015: A szövegértési stratégia elemei a pedagógiai alkalmazás tükrében, Pár beszéd a párbeszédről, Eger,  márc. 06.


2015: A szövegértési képesség fejlesztési lehetőségei: Bottom-up vagy Top-down? Fábiánsebestyén, augusztus 25. TÁMOP-4.1.2/B


2015: Olvasni nehéz! Metakogníció és szövegértési stratégia a Nemzeti alaptantervben, Vezető pedagógusok és szakmódszertanosok országos módszertani konferenciája, Szeged, október 9-10.”Mentor(h)áló 2.0 Program” TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008


2015: A kutatótanári programtervek hasznosulása az intézményben, a köznevelésben I. "ÉLET-PÁLYA-UTAK"  az Oktatási Hivatal által szervezett országos konferencia, Budapest, november 14. TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Oktatási Hivatal kiemelt uniós projekt keretében konferenciát szervez címmel.

Díjak


Innovációs Nagydíj 2005. Kiemelt elismerés: Beszédtechnológia az olvasásfejlesztésben és a beszédjavítás-terápiában: „Beszédmester” (kutatócsoporti elismerés)


HUNGARODIDACT 2005 Arany díj a „Beszédmester” didaktikájáért és metodikájáért (kutatócsoporti elismerés)


Pro Juventute Kiváló Dolgozó kitüntetés 2012. Szeged, SZTE, JGYPKJelentősebb nyertes pályázatok, az azokban betöltött funkciók, feladatok1990: Az idegennyelv-oktatás fejlesztése - iskolai hangoskönyvtár létrehozása  (KÖFA) – pályázatírás,  megvalósítás


1992: „Játsszunk idegen nyelven” (KÖFA) – pályázatírás,  megvalósítás


1993: A  tanórai és tanórán kívüli idegennyelv -oktatás lehetőségei (ROK) – pályázatírás,  megvalósítás


1994: Továbbképzés nyelvtanároknak (KÖFA) – pályázatírás,  megvalósítás


1997: A Nyelvtan-Kommunikáció-Irodalom Tizenéveseknek program továbbképzési lehetőségei (KOMA)


1999: Erdei iskola program  (KAC H- keret) – pályázatírás,  megvalósítás

Erdei iskola program  (KAC) – pályázatírás,  megvalósítás

Alternatív pedagógusképzés támogatása  (Soros) – pályázatírás,  megvalósítás


2001: Beszédmester-IKTA  – pályázatírás, kutatásfejlesztés, szakmai megvalósítás

2003: Elektronikus információhordozók az általános iskolai 5-6.osztályos irodalomtanításban

KOMA XLVIII. – pályázatírás,  szakmai megvalósítás


2006: HEFOP 3.1.3. Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra – szakmai vezetőként pályázatírás,  az intézményi innovációs tevékenység koordinálása, megvalósítás, a fenntarthatóság biztosítása;  elnyert támogatás: 72 000 euró (18 000 000 Ft)


2008: Pályázat kiegészítő normatívára (alapfokú művészetoktatás) – pályázatírás,  megvalósítás


2009: HEFOP 3.1.3./B Eszközvásárlás – projektmenedzserként pályázatírás,  megvalósítás , elnyert támogatás: 9 000 000 000 Ft)


2009: KÖZOKA Művészetoktatás – pályázatírás,  megvalósítás


2009: TÁMOP 3.1.4. A Szegedi Tudományegyetem gyakorlóiskoláinak felkészítése a kompetenciaalapú oktatásra – projektmenedzserként pályázatírás, a négy gyakorlóiskola munkájának koordinálása megvalósítás, kutatás a kompetenciaalapú oktatás pedagógiája témakörben (iskolai innováció, szövegértési kompetencia) 9 publikáció megjelentetése Lásd: publikációs lista 2009-2010., a fenntarthatóság biztosítása; elnyert támogatás:  98 000 000 Ft


2009: TÁMOP 3.1.5. Szaktanárok mentorszerepben a SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolájában,   Alapfokú Művészetoktatási Intézményében és Napközi Otthonos Óvodájában – projektmenedzserként pályázatírás, intézményi mentorálási stratégia kidolgozása, megvalósítás, a fenntarthatóság biztosítása; elnyert támogatás:  19.831.430 Ft


2010: TIOP 1.1.1-07 „Informatikai infrastruktúrafejlesztés a  SZTE közoktatási intézményeiben” – projektmenedzserként pályázatírás, intézményi informatikai stratégiai terv készítése, megvalósítás, a fenntarthatóság biztosítása; elnyert támogatás: 56 650 450 Ft


2010: TIOP 1.1.1-09 „Gyakorlóiskolák a mindennapok IKT gyakorlatáért Szegeden” – projektmenedzserként pályázatírás, a négy gyakorlóiskola munkájának koordinálása megvalósítás, a fenntarthatóság biztosítása; elnyert támogatás: 51 365 350 Ft


2011: TÁMOP 3.1.7. “Gyakorlatban gyakorlattal a SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolájának referenciaintézményi pályázata – projektmenedzserként pályázatírás, megvalósítás:

-Intézményi fejlesztési stratégia kidolgozása

-Referenciaintézményi SZMSZ összeállítása

-Referenciaintézményi portfólió elkészítése elnyert támogatás: 6 000 000 Ft


2011: Határtalanul pályázat "Erdélyi nagy erdőt végigbarangoltam" pályázatírás, megvalósítás; elnyert támogatás: 1 975 848 Ft.


2012: TIOP 1.2.3. “Tudásforrás” IKT-eszközökkel könyvtárfejlesztés 1-12. évfolyamig a SZTE gyakorlóiskoláiban – projektmenedzserként pályázatírás, megvalósítás, a fenntarthatóság biztosítása, 7 999 549 Ft


2013: Határtalanul pályázat - pályázatírás,  megvalósítás, elnyert támogatás: 1 959 000 Ft


2015: Határtalanul pályázat – pályázatírás, megvalósítás 2 158 000 Ft