A Magyar Nyelvészeti Tanszék oktatóinak kötetei

 

Büky László kötetei

A kiadványok tartalma a képekre való kattintással érhető el.

Egy vers szóhasználati háttere (Füst Milán: Szellemek utcája)

Füst Milán metaforahasználatának alapjai (szótárszerű feldolgozásban)

Füst Milán metafora-használatának szövegmondattanából

B. Fejes Katalin kötetei

 
 
 
 

Szó, stílus, értelmezés

 

A tankönyvszöveg szintaktikai jellemzői

Forgács Tamás kötetei

 
 

Magyar szólások és közmondások szótára

Ungarische Grammatik

 
 

Bevezetés a frazeológiába

“Állati” szólások és közmondások

Hoffmann Ildikó kötetei

 

Nyelv, beszéd és demencia

Németh Miklós kötetei

 
 

Nyelvjárás, beszélt nyelv és spontán sztenderdizációs törekvések a XVIII. századi szegedi írnoki nyelvváltozatban

Nyelvi változás és váltakozás társadalmi és műveltségi tényezők tükrében

Szabó József kötetei

 
 

A népi szemléletmód tükröződése nyelvjárásaink szókészletében

A török hódoltság néprajzi és nyelvi maradványai földrajzi neveinkben

Zsigri Gyula kötetei

 

Magyar mássalhangzó-szabályok

Képalkotás és képrendszer Füst Milán és Karinthy Frigyes költői nyelvében

Lírai én a tárgyi és szellemi világban,
Füst Milán költői nyelvének szemiotikai, szövegtani és stilisztikai háttere

Versek, szavak, szerkezetek Weöres Sándor lírájában

Karinthy és a nyelv